Caută
Close this search box.

Certificat constatator în achiziții publice

certificat constatatorSediul materiei:

Extras din HG 925/2006

Art. 971. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a emite documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant şi, dacă este cazul, la eventualele prejudicii, după cum urmează:

a) pentru contractele de furnizare: în termen de 14 zile de la data terminării furnizării produselor care fac obiectul respectivului contract şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data expirării perioadei de garanţie a produselor în cauză;

b) pentru contractele de servicii, altele decât contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data terminării prestării serviciilor care fac obiectul respectivului contract;

c) pentru contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data terminării prestării serviciilor care fac obiectul respectivului contract şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor proiectate;

d) pentru contractele de lucrări: în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor întocmit la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor în cauză.

(2) Documentele constatatoare prevăzute la alin. (1) se întocmesc în 3 exemplare, autoritatea contractantă având următoarele obligaţii:

a) să elibereze un exemplar operatorului economic;

b) să depună un exemplar la dosarul achiziţiei publice;

c) să transmită un exemplar Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, în cel mult 10 zile de la data expirării termenelor prevăzute la alin. (1).(….)

(5) Documentele constatatoare emise de către autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile alin. (1) pot fi contestate în justiţie potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. (….)

Sediul materiei – Corelativ:

Extras din OUG 34/2006

Art. 181. – Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat care se află în oricare dintre următoarele situaţii:

(…)c1)   în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;(…)

e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

Aplicabilitate:

Orice participant la o procedură de achiziție publică este obligat ca, în calupul conținând documente de calificare, să introducă/ să prezinte un document numit „Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006”.

Conținutul Declarației sus enunțate trebuie să conțină, printre altele, și necesitatea de a emite următoarea afirmație:

(…)c1) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit în mod corespunzător obligațiile contractuale desfășurate;

Absența afirmației permite autorității contractante (cumpărătorului) eliminarea participantului ce nu prezintă această declarație sau declarația este una ce nu corespunde adevărului.

Ce declară, în fapt, participantul? Declară, pe propria răspundere, că, în ultimii 2 ani, a acționat în relații contractuale derulate, de regulă, cu autorități contractante, corespunzător obligațiilor asumate, respectiv: întocmai din punct de vedere cantitativ, calitativ, la timp, fără să afecteze în vreun fel activitatea autorității contractante, fără să genereze niciun impediment, niciun prejudiciu.

Maniera în care s-au derulat obligațiile contractuale este consfințită la finalul furnizării, prestării, executării prin documentul numit „Certificat constatator” emis de autoritatea contractantă beneficiară.

După emiterea documentului, autoritățile contractante încarcă un exemplar al documentului la adresa www.e-licitatie.ro, în rubrica destinată, documentul devenind public la adresa

Practic, ori de câte ori un participant depune o ofertă/ candidatură, orice autoritate contractantă, orice contraofertant/ contracandidat poate accesa link-ul indicat și poate analiza, comparativ, veridicitatea afirmațiilor cuprinse în Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 181 cu privire la maniera în care acesta și-a îndeplinit obligațiile contractuale în ultimii 2 ani.

Ipoteza de lucru:

Un ofertant depune o ofertă și, implicit, depune și Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006. În cadrul procesului de analiză și evaluare a ofertelor, comisia de evaluare constată că, pe numele ofertantului, în ultimii 2 ani,  a fost emis un certificat constatator în care se consemnează, pe de o parte, în ce anume a constat încălcarea obligațiilor contractuale și, pe de altă parte, care este prejudiciul adus autorității contractante, cuantificându-l.

Autoritatea contractantă decide respingerea ofertantului din cadrul procedurii de achiziție, motivând existența certificatului și, implicit, incidența prevederilor literelor c1 ) si e) din art. 181 din OUG 34/2006.

Ofertantul contestă respingerea în fata CNSC susținând:

  • cuantumul prejudiciului, adus autorității contractante emitente a documentului constatator, este infim (de ordinul zecilor de lei).
  • prin presupusa încălcare a obligațiilor contractuale, nu sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute de art. 181, lit c1 ), respectiv: existența unor motive imputabile ofertantului, generarea sau posibilitatea de generare a unor prejudicii grave aduse autorității contractante emitente;

Astfel, ofertantul – contestatar susține în fața CNSC că autoritatea contractantă emitentă nu a dovedit că motivele neîndeplinirii obligațiilor contractuale îi revin în exclusivitate, cuantumul calculat al prejudiciului este de numai XX lei din valoarea contractului, respectiv 0,0X%, iar autoritatea contractantă emitentă nu a procedat la reținerea garanției de bună execuție depusă în cadrul procedurii, ca sancțiune pentru îndeplinirea în mod necorespunzător a obligațiilor sale contractuale, deși valoarea acesteia era cu mult mai mare, îndestulătoare, deci, pentru acoperirea presupusului prejudiciu.

Chemat să analizeze, deci, respingerea unei oferte pentru considerentele sus enunțate, CNSC reține în decizia sa că:

  • de la data emiterii certificatului constatator de către autoritatea contractantă vătămată până la data contestației, ofertantul nu a intreprins niciun demers în vederea contestării, atacării respectivului document, achiesând, recunoscând, implicit, conținutul său;
  • cuantumul prejudiciului consemnat nu are relevanță, legea nedistingând între nivelul prejudiciului și, mai mult, indiferent de eventuala sa recuperare;
  • modul în care prejudiciile suferite de beneficiari (autorități contractante) sunt compensate financiar, conform prevederilor din contract, izvor al certificatului, nu afectează aplicabilitatea prevederilor art. 181 lit. c1 ) din OUG 34/2006 atât timp cât îndeplinirea în mod defectuos a obligațiilor contractuale este stabilită și recunoscută de părți.
  • pe baza considerentelor sus enunțate, CNSC respinge contestația ofertantului și indică autorității contractante continuarea procedurii de achiziție;

În concluzie:

Atât timp cât alegeți să participați la proceduri de achiziție publică, trebuie să vă asigurați că vă îndepliniți corespunzător obligațiile contractuale, că respectați calitatea, cantitatea, timpul și orice alte constrângeri contractuale, căci ignorarea oricăruia dintre indicatorii de mai sus, indiferent de o eventuală contravaloare a acestuia, pot atrage după sine un motiv întemeiat de respingere din alte proceduri de achiziție.

În egală măsură, în situația în care, indiferent de motive, unele poate întemeiate, altele de-a dreptul abuzive, sunteți posesorul unui certificat constatator emis cu conținut negativ, procedați la contestarea sa în contencios administrativ, în fața CNSC părând a fi suficient demersul, atâta timp cât instanța încă nu s-a pronunțat.

Succes!

Articol scris de Diana Spinciu – trainer curs Expert Achiziții Publice

 

6 ebookuri extreme training

Descarcă gratuit 6 ebookuri in format PDF

Unde îți trimitem ebookurile?

Ce e-bookuri primesti?

Vezi informații confidentialitate prin click aici!

Vezi termeni și Condiții utilizare website Extreme Training prin click aici!