Caută
Close this search box.

Implicarea și rolul unui subcontractant în oferta de achiziții publice

subcontractantSediul materiei constă în: Extras din OUG 34/2006

Art. 45.-(1) Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziţie publică, ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnică posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.

(2) În cazul în care autoritatea contractantă solicită, ofertantul are obligaţia de a preciza partea/ părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere a subcontractanţilor propuşi.

Ipoteza de lucru:

Un ofertant intenționează să participe la o procedură de achiziție a unui contract de execuție de lucrări ce are ca obiect:

 • demolări de construcții și instalații existente;
 • construirea unei clădiri noi cu regim de înălțime demisol + parter, echiparea ei cu utilitățile necesare funcționării, echipamente și dotări funcționale, amenajarea incintei pietonalului marginal cu pavaje și mobilier urban;
 • racordurile la utilități, amenajările exterioare de paviment, spații verzi și de protecție, mobilier urban ambiental – fântână arteziană, rampe de acces pentru persoanele cu probleme locomotorii;
 • instalații electrice exterioare și interioare;
 • instalațiile de încălzire, racorduri gaze, ventilație și climatizare;
 • alimentarea cu apă, canalizare, racord termic;
 • amenajări exterioare, adiacente clădirii pieței (spații pavate pentru public; jardiniere plantate, bănci, lampadare etc.);
 • acces carosabil și trotuar pietonal între str. X și str. Y, inclusiv reabilitare parcare.

Analizându-și documentele suport necesare îndeplinirii cerințelor minime de calificare, ofertantul realizează că nu poate îndeplini/ realiza singur o parte sau părți din obiectul viitorului contract.

Soluția pe care ofertantul o adoptă este aceea de a subcontracta acea parte/ acele părți din viitorul contract pe care nu le poate realiza singur.

Potrivit prevederilor legale sus enunțate, ofertantul are obligația de a:

 1. preciza datele de identificare a acelui subcontractant/ acelor subcontractanți pe care urmează să se bazeze în timpul execuției lucrării;
 2. indica în mod efectiv partea/ părțile din contract pe care intenționează să le subcontracteze.

În măsura în care, însă, pentru partea/ părțile din contract ce urmează a fi realizate de un subcontractant, sunt necesare documente, regimul acestora este dat de următoarele prevederi legale:

 1. Extras din HG 925/2006

Art. 11 alin. 7 – Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune îndeplinirea unor criterii de calificare pentru eventualii subcontractanți, dar resursele materiale și umane ale subcontractanților declarați se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens.

 1. Extras din Ordinul 509/2011

Art. 7.- (1) În cazul în care se impune, la criteriul de calificare „capacitatea de exercitare a activităţii profesionale”, autorizarea Autorităţii Feroviare Române (AFER), Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) etc. pentru entităţi juridice, în cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, cerinţa este considerată îndeplinită dacă unul dintre asociaţi, respectiv subcontractantul, dacă este cazul deţine autorizarea solicitată şi numai cu condiţia ca acesta să execute integral partea din contract pentru care este solicitată autorizarea respectivă.

Art. 8. – (1) În cazul în care se impune, la criteriul de calificare, „capacitatea tehnică şi/ sau profesională”, autorizarea AFER, ANRE, ISCIR etc. pentru personalul implicat, îndeplinirea cerinţei se poate demonstra prin luarea în calcul a resurselor tuturor membrilor unui grup ce depune ofertă comună sau pe cele ale subcontractantului, cu condiţia ca cel care dispune de resursele umane autorizate să realizeze partea din contract pentru care se impun autorizările solicitate.

Raporat la articolele de act normativ sus indicate, coroborat cu obiectul contractului, înțelegem că dacă, de exemplu, ofertantul ar subcontracta lucrările de:

 • instalații electrice exterioare și interioare;
 • instalațiile de încălzire, ventilație și climatizare;
 • racord termic;

atunci subcontractantul este cel care ar trebui să asigure, în mod obligatoriu:

 1. autorizări emise de ANRE pentru executarea lucrărilor de instalații;
 2. autorizări emise de ANRE pentru executarea lucrărilor de racorduri de gaze.

În egală măsură, personalul de specialitate care ar urma să execute respectivele lucrări trebuie să provină tot de la subcontractantul/ subcontractanții declarați, iar în măsura în care pentru execuție ar fi necesare echipamente/ unelte/ utilaje de lucru specializate, acestea trebuie să aparțină tot subcontractantului/ subcontractanților.

Interpretare – implicarea unui subcontractant în ofertă:

Problematica subcontractanților nu este însă pe deplin tratată în actele normative aferente.

Astfel, de exemplu, în măsura în care un subcontractant, potrivit acordului de subcontractare, ar urma să realizeze activitățile de alimentare cu apa, canalizare, atunci acel subcontractant nu trebuie să prezinte nicio autorizare/ aviz de specialitate emis de vreo terță entitate. Prin urmare, nu este imperios necesar să prezinte personal de specialitate sau utilaje/ echipamente de specialitate.

În aparență ar fi necesar și suficient doar prezentarea declarației privind neîncadrarea în prevederile art. 691 din OUG 34/2006 (conflictul de interese) și acordul de subcontractare.

Dar, în măsura în care am asisita, de exemplu, la o cerință a Fișei de date a achiziției formulată la maniera:

„Certificat constatator eliberat de ONRC din care să rezulte că obiectul contractului are corespondent în codul/ codurile CAEN din certificatul constatator”. iar ofertantul nu ar avea în certificatul constatator înscrise codul CAEN 4221 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide, considerăm că acest cod CAEN ar trebui demonstrat de către subcontractant.

O astfel de abordare, din pacate, nu este ferm reglementată, raportat la maniera în care este structurată Anexa 2 a Ordinului 509/2011 ce prevede că, privitor la art. 183 CAEN, capacitatea de exercitare a activității profesionale a ofertantului nu se cumulează cu cea a subcontractantului.

Această precizare din anexa 2, indicată, creează dificultăți în evaluarea ofertelor astfel prezentate, existând tendința autorităților contractante de a declara inadmisibile oferte pentru că ofertantul nu are înscrise între codurile sale CAEN, toate codurile necesare îndeplinirii contractului, deși pentu o parte din acestea au fost declarați subcontractanți.

Opinia noastră este aceea că, atât timp cât un subcontractant ar putea contribui la îndeplinirea cerinței referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale cu avize/ autorizări specifice, corespunzătoare unei părți din viitorul contract, acesta, pe baza principiului a majori ad minus, ar trebui să fie acceptat și numai în privința demonstrării deținerii codului CAEN, pentru care nu sunt necesare avize și autorizări speciale, o decizie de respingere a unei oferte pentru că ofertantul nu ar deține toate codurile CAEN, deși a prezentat un subonctractant care să acopere o activitate pentru care ofertantul nu are cod CAEN, pare neîntemeiată.

Succes!

Articol scris de Diana Spinciu – trainer curs achizitii publice în cadrul Extreme Training

[button_2 color=”red” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/curs-expert-achizitii-publice/”]Cick aici pentru a te înscrie la cursul de Achiziții Publice[/button_2]

6 ebookuri extreme training

Descarcă gratuit 6 ebookuri in format PDF

Unde îți trimitem ebookurile?

Ce e-bookuri primesti?

Vezi informații confidentialitate prin click aici!

Vezi termeni și Condiții utilizare website Extreme Training prin click aici!