Caută
Close this search box.

Lipsa interesului in contestatii (Achiziții Publice)

Dincolo de procedura prealabilă instituită de Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcționarea Consiliului Naţional de Soluționare a Contestaţiilor și de faptul că, în mod real, termenele de semnare a contractului s-au extins, fiind necesară curgerea termenului de notificare prealabilă, de răspuns la aceasta și ulterior de contestare, în esență, filosofia, petitul,  motivarea, susținerea au rămas aceleași.

Astfel, indiferent  dacă notificarea prealabilă vizează etape premergătoare depunerii ofertei sau etapei de analiză și evaluare ori etapei finale, cea a comunicării rezultatului aplicării procedurii, motivele de contestare rămân aceleași, în orice combinație:

[step_graphics style=”4″ color=”#ec0000″][step style=”4″ text=”1″ headline=”Obligarea la emiterea unui act”][/step][step style=”4″ text=”2″ headline=”Anularea unui act emis de autoritate”][/step][step style=”4″ text=”3″ headline=”Reevaluarea unei oferte”][/step][/step_graphics]

Față de capetele de cerere formulate, după parcurgerea procedurii prealabile și în măsura în care persoana vătămată rămâne nemulțumită de decizia autorității/entității contractante, CNSC, căci urmează să mă refer la procedura desfășurată în fața acestui organ administrativ – jurisdicțional, poate adopta următoarele soluții:

 1. Admiterea contestației
 2. Respingerea contestației ca fiind:
 • tardivă;
 • lipsită de interes;
 • lipsită de obiect;
 • introdusă de o persoană fără calitate sau de o persoană care nu are calitatea de reprezentant, precum şi pe orice altă excepţie de procedură sau de fond care împiedică soluţionarea pe fond a contestaţiei;
 • nefondată.

Supun atenției în mod punctual respingerea unei contestații ca nefondată cu incidența lipsei de interes.

Studiu de caz – Respingerea unei contestatii:

Ipoteza de lucru:

Autoritatea contractantă (AC)  organizează o procedură de achiziție de lucrări de reabilitare a obiectivului X. În analiza documentației de atribuire, la construcția ofertei, se constată că cca. 60% din valoarea estimată este reprezentată de construcții montaj și cca. 40% este reprezentată de echipamente. Inclusiv capacitatea tehnico–profesională are în vedere, în partea dedicată experienței similare, o cerință prin care ofertanți sunt obligați să dovedească faptul că au realizat, anterior, în mod proporțional, atât lucrări de construcții montaj de tipul celor ce făceau obiectul procedurii, cât și că au livrat și instalat echipamente de tipul celor ce făceau obiectul procedurii.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Pe parcursul perioadei de publicitate, în perioada acordata clarificărilor asupra documentației de atribuire sunt postate mai multe răspunsuri la diverse solicitări de clarificări, printre care și o clarificare care modifică cantități din mai multe articole, după cum vom arăta în cele ce urmează.

Ofertantul (OF) depune oferta sa și, la data deschiderii ofertelor, constată din cuprinsul procesului verbal de deschidere  că prețul său este devansat de o altă ofertă, deci oferta OF este pe locul II.

Totodată, în construcția devizelor ratează modificările aduse prin răspunsul la solicitarea de clarificări invocată și cotează cantități mai mari, după cum urmează:

La devizul amenajări interioare parter, 3 articole la care s-au ofertat mai mulți mp decât a fost solicitat, respectiv:

 1. Ferestre XXXXXXX – 34 mp în loc de 29,48 mp – adică 4,52 mp suplimentar
 2. Ferestre YYYYYYYY – 14,08 mp față de 14 mp – adică 0,8 mp suplimentar
 3. Glasvanduri ZZZZZZ – 186 mp față de 86 mp – 100 mp suplimentar

La devizul amenajări interioare etaj, 3 articole (identice cu cele de la amenajări interioare parter) la care s-au ofertat mai puțini mp decât a fost solicitat, respectiv:

 1. Ferestre din XXXXX – 17 mp în loc de 17,97 – adică 0,97 mp în minus
 2. Ferestre din YYYYY –  23 mp față de 22,89 mp – adică 0,11 mp în minus
 3. Glasvanduri ZZZZZ –  77 mp față de 86 mp, adică 9 mp în minus

Precizez că noile cantități ratate au fost modificate prin clarificarea de referință. În devizul inițial, cantitățile au fost cele ce au fost ofertate în mod eronat.

În perioada de analiză și evaluare oferte, comisia de evaluare nu adresează ofertantului nicio solicitare de clarificări cu privire la cele constatate și în final comunică către OF rezultatul aplicării procedurii prin care oferta sa este respinsă ca neconformă, pentru că nu respectă listele de cantități așa cum au fost modificate în urma răspunsului la solicitările de clarificări, iar contractul se atribuie ofertantului pentru care s-a constatat inițial că se află pe poziția I.

Raportat la valoarea estimată a procedurii de achiziție, oferta clasată pe locul I era o ofertă cu preț aparent neobișnuit de scăzut și, în egală măsură, OF revendică faptul că ofertantul declarat câștigător nu deține niciun fel de experiență anterioară în livrarea și instalarea echipamentelor solicitate și că nu a prezentat niciun terț susținător și nu s-a asociat cu niciun alt operator economic astfel încât să poată fi îndeplinită cerința referitoare la experiența similară.

În urma comunicării rezultatului aplicării procedurii, operatorul economic introduce o contestație prin care solicită:

 • Anularea adresei de comunicare a rezultatului aplicării procedurii;
 • Anularea Raportului procedurii de achiziție și a actelor sale subsecvente;
 • Reevaluarea ofertei OF;
 • Reevaluarea ofertei declarate câștigătoare, având în vedere prețul aparent neobișnuit de scăzut al acesteia, precum și lipsa experienței similare;
 • Acces la dosarul achiziției publice.

CNSC respinge contestația formulată reținând faptul că susținerile contestatarului, potrivit cărora cantitățile ar fi putut fi compensate, iar eventualele diferențe ar fi putut mări profitul ofertantului OF, nu pot fi primite în lumina prevederilor potrivit cărora, prin depunerea unei oferte, operatorii economici își asumă conținutul documentației de atribuire și a clarificărilor postate, iar o eventuală solicitare de clarificări ar fi dus la modificarea propunerii financiare.

Dincolo de criticile ce pot fi aduse aspectelor reținute de CNSC mai sus, relevant în cauză este însă  faptul că în urma accesului la dosarul achiziției publice, OF regăsește o multitudine de dovezi potrivit cărora oferta declarată câștigătoare pe de o parte nu îndeplinește cerințele referitoare la experiența similară, iar pe de altă parte prețurile oferite sunt prețuri nejustificate. Astfel, de exemplu, cu privire la prețurile nejustificate, se constată că se prezintă, pentru materialele de construcții, oferte de la mai multe societăți comerciale care fie nu aveau activitate, respectiv firme care înregistraseră, potrivit informațiilor publice, cifre de afaceri de 0 (zero) lei, fie nu aveau în obiectul de activitate, de asemenea, ca informații publice, comerț și/sau fabricare de materiale de tipul celor pentru care se prezentaseră oferte.

Aspectele de mai sus sunt invocate în fața CNSC însă, în decizie se reține ca fiind lipsite de interes criticile formulate cu privire la oferta declarată câștigătoare, atât timp cât propria ofertă rămâne o ofertă neconformă.

Concluzii:

Justificarea interesului în promovarea unei contestații trebuie să fie direct, personal și imediat, să  fie de natură să producă efecte directe și cuantificabile, iar invocarea de către orice persoană ce constată inadvertențe în ofertele depuse nu reprezintă și o garanție că inadvertențele respective ar schimba cu ceva soluțiile ințiale atât timp cât nu există un interes direct și personal.

Decizia rămane, în opinia mea, extrem de criticabilă!

Articol scris de Diana Spinciu – trainer Extreme Training

[button_1 text=”Curs%20Expert%20Achizi%C8%9Bii%20Publice” text_size=”20″ text_color=”#ffffff” text_font=”Montserrat;google” text_bold=”Y” text_letter_spacing=”0″ subtext_panel=”Y” subtext=”Bucure%C8%99ti%20%2F%20dedicat%20OFERTAN%C8%9AILOR” subtext_size=”18″ subtext_color=”#ffffff” subtext_letter_spacing=”0″ text_shadow_panel=”N” styling_width=”40″ styling_height=”30″ styling_border_color=”#1a4b51″ styling_border_size=”1″ styling_border_radius=”6″ styling_border_opacity=”100″ styling_gradient_start_color=”#1a4b51″ styling_gradient_end_color=”#1a4b51″ drop_shadow_panel=”N” inset_shadow_panel=”N” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/curs-expert-achizitii-publice/”/]

[divider style=”0″]

[button_1 text=”Curs%20Expert%20Achizi%C8%9Bii%20Publice” text_size=”20″ text_color=”#ffffff” text_font=”Montserrat;google” text_bold=”Y” text_letter_spacing=”0″ subtext_panel=”Y” subtext=”Bucure%C8%99ti%20%2F%20dedicat AUTORITĂȚILOR” subtext_size=”18″ subtext_color=”#ffffff” subtext_letter_spacing=”0″ text_shadow_panel=”N” styling_width=”40″ styling_height=”30″ styling_border_color=”#1a4b51″ styling_border_size=”1″ styling_border_radius=”6″ styling_border_opacity=”100″ styling_gradient_start_color=”#1a4b51″ styling_gradient_end_color=”#1a4b51″ drop_shadow_panel=”N” inset_shadow_panel=”N” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/curs-expert-achizitii-publice-autoritati-contractante/”/]

 

 

6 ebookuri extreme training

Descarcă gratuit 6 ebookuri in format PDF

Unde îți trimitem ebookurile?

Ce e-bookuri primesti?

Vezi informații confidentialitate prin click aici!

Vezi termeni și Condiții utilizare website Extreme Training prin click aici!