Caută
Close this search box.

Norme aplicare OUG 10/2017 – Start-up Nation România

norme metodologice de aplicare oug nr 10 din 2017Miercuri, 23 Februarie 2017 au fost publicate normele de aplicare a ordonanței de urgență a guvernului nr. 10/2017 (varianta de proiect) . Propuneri și observații se transmit pana pe data de 03.03.2017 pe adresa directia.imm@imm.gov.ro.  Varianta completă a normelor poate fi descarcată prin click aici!

Rezumat norme metodologice de aplicare OUG 10/ 2017

Obiectivul programului Start-up Nation România:

Încurajarea și stimularea spiritului antreprenorial al cetățenilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Număr maxim anual de beneficiari: 10 000.

Sumă maximă alocată pe beneficiar: 44 000 Euro.

Beneficiari eligibili Start-up Nation România:

Pot beneficia de finanțare de la bugetul statului în cadrul Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online, următoarele criterii de eligibilitate:

 • a) sunt înregistrați conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcționarea cooperației sau în baza Ordonanței de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri;
 • b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională. Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei);
 • c) este considerată întreprindere autonomă, legată, parteneră sau întreprindere unică;
 • d) au capital social integral privat;
 • e) nu au beneficiat de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori şi nu au asociaţi sau acţionari care deţin sau au deținut calitatea de asociați/acţionari în cadrul altor societăţi beneficiare de alocații financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori. Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate.
 • f) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • g) codul CAEN pentru care solicită finanţare, este eligibil în cadrul Programului şi autorizat a fi desfășurat la momentul decontului, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • h) sunt înființate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență nr. 10/2017;
 • i) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
 • j) nu au depăşit plafonul minim de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis  şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

(3)Pot beneficia de finanțare din fonduri europene în cadrul Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online, criteriile de eligibilitate de la alin. (2),  precum și următorul criteriu de eligibilitate:

 1. a) au sediul social și punctele de lucru în mediul urban și în regiuni mai puțin dezvoltate, mai puțin regiunea București Ilfov și maxim 1 an de la înființare la momentul înscrierii în program.

Cheltuieli eligibile (articolul 5)

(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile fără TVA aferente achizițonării de corporale și/sau necorporale:

 1. Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, conform pct 2.1 si 2.2 din Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
 2. Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 3. Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost. În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o districţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;
 4. Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.). Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajați după implementarea planului de afaceri, cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Ex: Internet café, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.);
 5. Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu completările şi modificările ulterioare;
 6. Achiziționarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 7. Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;
 8. Cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Spatiile pentru care se acordă chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă. Decontarea se face într-o singură tranșă pentru valoarea chiriei aferente de la momentul semnării contractului pînă la momentul depunerii cererii de plată;
 9. Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, în limita maximă a 10000 lei;
 10. Achiziționarea de active necorporale referitoare la software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
 11. Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4500 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv;
 12. l) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (nu mai mult de 8000 lei) – această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea Contractului de finanţare). Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70, precum si Camere de Comert si Industrie.

Etapele implementării programului START-up Nation

ART. 6

Înregistrarea pentru obţinerea ajutorului de minimis se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

a) pentru a beneficia de ajutorul de minimis acordat prin ministerul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, beneficiarul trebuie să se înregistreze în aplicația online disponibilă pe site-ul www.aippimm.ro;

 1. b) data la care este activă înregistrarea online se comunică pe site-ul entităţii publice cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii cu cel putin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis;

c) înscrierea on-line se desfăşoară în sesiuni de 30 zile calendaristice, până la epuizarea bugetului alocat programului. Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. În vederea înscrierii în cadrul programului, întreprinderea va completa şi va transmite planul de afaceri începând cu ora 10,00 a primei zile de înscriere, timp de 30 zile calendaristice de la demararea înscrierii în program, până la ora 20,00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a sesiunii sau deschidere a unei noi sesiuni de înscriere până la epuizarea bugetului alocat programului. Solicitanţii care nu au acces la un computer beneficiază pentru înscrierea on-line de asistenţă gratuită din partea O.T.I.M.M.C. din raza teritorială a întreprinderii. Întreprinderile pot beneficia de finanţare în cadrul programului o singură dată;

d) fiecare întreprindere trebuie să completeze online planul de afaceri, al cărui model este disponibil pe site-ul entităţii publice cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii: www.aippimm.ro;

 1. e) aplicaţia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării planului de afaceri, punctajul obţinut, precum şi numărul de înregistrare;

f) planul de afaceri corect şi integral completat va putea fi transmis şi înregistrat online o singură dată în cadrul aplicaţiei, programul electronic de înregistrare online a planului de afaceri nepermiţând înscrierea de două ori a aceleiaşi întreprinderi.

g) admiterea în program se va face în ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului; achiziţia de echipamente tehnologice; activitatea pe care accesează programul; curs de antreprenoriat; asociatul/administratorul este şomer sau absolvent din anul precedent la data înscrierii la registrul comerţului; data şi ora înscrierii în program, în această ordine. După această etapă, aplicaţia electronică va genera un număr unic electronic pentru fiecare proiect, denumit număr RUE, adică număr în Registrul Unic Electronic.

ART. 7 Evaluarea planului de afaceri se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

a) evaluarea planului de afaceri se face online de către aplicaţia software, care generează un punctaj pe baza criteriilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Punctajul minim acceptat este de 60 de puncte;

b) verificarea administrativă și de eligibilitate, precum și verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de afaceri, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu activităţile codului CAEN pe care se accesează programul, se vor efectua în conformitate cu prevederilor procedurii de implementare care se va aproba prin ordin al ministrului publicat în Monitorul Oficial al României.

Propunere – punctaje de evaluare Business Nation Romania

Nr. crt. Criterii  
Domeniul de activitate
A 1 Producţie 30
2 Industrii creative 25
3 Servicii 20
4 Comerț şi alte activităţi 15
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul întreprinderii  

 

B 5 Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 3 20
6 Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este egal cu 2 15
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă din categoria absolvenți  începând cu anul 2015  
8 Cel putin 2 locuri de munca ocupate de absolvenți începând cu anul 2015 10
9 1 loc de muncă ocupat de absolvent  începând cu anul 2015 5
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă din categoria șomeri  începând cu anul 2015
D 10 Cel puțin 2 locuri de muncă ocupate de șomeri începând cu anul 2015 10
11 1 loc de muncă ocupat de un șomer  începând cu anul 2015 5
Tipul cheltuielilor aferente  Planului de afaceri  
E 12 Echipamente tehnologice ȋn pondere de peste 60% din valoarea planului de afaceri 15
13 Echipamente tehnologice ȋn pondere  de peste 40% din valoarea planului de afaceri 10
14 Echipamente tehnologice ȋn pondere  sub 40% din valoarea planului de afaceri 5
Asociatul /administratorul a urmat/urmează un curs de antreprenoriat
F 15 Asociatul /administratorul a urmat/urmează un curs de antreprenoriat / project management 15
16 Asociatul /administratorul nu a urmat/nu urmează un curs de antreprenoriat/ project management 5

 

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte.

Punctajul minim pentru accesarea programului este de 60 puncte.

La punctaje egale va prevala:

– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;

– achiziţia de echipamente tehnologice;

– activitatea pe care accesează programul;

– deţinerea unui curs de antreprenoriat;

– data şi ora înscrierii în program.

Linkuri utile Business Națion Romania:

 1. Varianta integrala a normelor metodologice de aplicare (propunerea) – click aici
 2. OUG nr. 10 / 2017
 3. Înscrieri curs Antreprenoriat

 

6 ebookuri extreme training

Descarcă gratuit 6 ebookuri in format PDF

Unde îți trimitem ebookurile?

Ce e-bookuri primesti?

Vezi informații confidentialitate prin click aici!

Vezi termeni și Condiții utilizare website Extreme Training prin click aici!