Caută
Close this search box.

Ghid pentru completarea unui contract individual de muncă

contract individual de muncaContract individual de munca (CIM) este documentul care stă la baza unui raport de muncă între un angajat și un angajator. De aceea trebuie completat corect, în 2 exemplare. Acesta se va semna de către cele două părți, iar datele vor fi indroduse în Revisal cel târziu cu o zi înainte de începerea activității ( HG 905 / 2017, art 4 a).

La cursul IRU, completarea CIM se face ca și aplicație practică, la sală, dar m-am gândit că acum, la început de an, un ghid cu informații relevante privitoare la CIM v-ar fi de mare ajutor. Acesta vă poate folosi ca instrument de verificare a modului în care completați acum CIM și ce îmbunătățiri puteți aduce. În următorul articol vă voi împărtăși informații despre actele adiționale și clauzele din Codul Muncii.

Deoarece există mai multe situații în care un angajat își desfășoară activitatea, le-am prezentat ca variante separate în cadrul elementului respectiv ( litera din CIM ), făcând referire la Codul Muncii.

C O N T R A C T  I N D I V I D U A L  D E M U N C Ă (CIM)

încheiat şi înregistrat sub nr. …1966…….…/…….03.01.2019…………..în registrul general de evidenţă a salariaţilor

A. Părţile contractului Angajator Persoana juridică

(*firme, institutii,PFA,II, IF etc) SUCCES SRL
sau
/fizică (*orice persoană fizică va putea angaja o altă persoană fizică) IONESCU MARIA,
cu sediul în București, str. Campului, nr 4, sector 5
sau
/domiciliul (* pentru persoana fizică) București, str. , înregistrată la registrul comerţului sub numărul J/40/23455/2016 , cod fiscal RO 123456 , telefon 0745––, reprezentată legal prin Dl. Virgil Paun, în calitate de Director General,
şi
salariatul/salariata – domnul/doamna Truscă Ștefan, domiciliat în localitatea București, str. VV, nr.16, judeţul/sectorul 3, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului, seria RX, nr. 445678 , eliberat/eliberată de SPCEP, sector 5 la data de 14.02.1978, CNP vvv, autorizație de muncă/permis ședere în scop de muncă, seria ……x..… nr. ………x..……… din data………x…..………,
am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

B. Obiectul contractului

O persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică/ juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu ( *art 10 din Codul muncii)

C. Durata contractului:

a) nedeterminată, salariatul/salariata Trusca Stefan urmând să înceapă activitatea la data de 07.01.2019;
sau
b) determinată, de 4 luni și 10 zile, pe perioada cuprinsă între data de 07.01.2019 (*prima zi lucrată) şi data de 17.05.2019 (*ultima zi lucrată) /în situația……. (* se va tine cont de art 83 din Codul muncii si se va identifica litera specifică fiecărei situații)
Art.83
Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri:
a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepţia situaţiei în care acel salariat participă la grevă;
b) creşterea şi/sau modificarea temporară a structurii activităţii angajatorului;
c) desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier;
d) în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;
e) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă;
f) ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, patronale sau al organizaţiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
h) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfăşurarea unor lucrări, proiecte sau programe.

D. Locul de muncă

1. Activitatea se desfăşoară la compartimentul Resurse Umane (*din organigrama) etc.) din sediul social
sau
punct de lucru cu adresa xxx/alt loc de muncă organizat al angajatorului cu adresa yyy
sau
2. În lipsa unui loc de muncă fix, salariatul va desfăşura activitatea astfel: în filialele din țară ale firmei

E. Felul muncii

Funcţia/meseria Manager Resurse Umane, COR 121207, conform Clasificării Ocupaţiilor din România;

F. Atribuţiile postului

Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, Anexa nr.1 la contractul individual de muncă.

F1. Criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului:
sunt……se vor enumera…………….
sau
Se regăsesc în Formularul de evaluare, Anexa nr 2 la acest contract
Sau
Se regăsesc în Fișa postului, Anexa nr 1 la acest contract

G. Condiţii de muncă

1. Activitatea se desfăşoară în condiţii grele, vătămătoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991- nu este cazul (*Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariații care lucrează în condiții deosebite – vătămătoare, grele sau periculoase)
2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 (*Legea privind sistemul unitar de pensii) privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

H. Durata muncii

1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
a). Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează 8.00-17.00, pauza de masă de o oră în intervalul 13.00 – 14.00 * art 134 Codul muncii (ore zi/ore noapte în intervalul 22.00 – 6.00 *art 125 Codul muncii /inegal, ore zi si ore noapte, de exemplu 4.00 – 12.00);
b). Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/sau contractului colectiv de muncă aplicabil.
sau
2. O fracţiune de normă de 2 ore/zi , ore/săptămână 10 .
a). Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: 10.00-12.00 (ore zi/ore noapte intervalul 22.00 – 6.00);
b). Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.
c). Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.

I. Concediul

Durata concediului anual de odihnă este de 20 zile lucrătoare (* minim, conform art.145 Codul muncii), în raport cu durata muncii (normă întreagă, fracţiune de normă – in functie de tipul CIM.Nota. Un angajat cu timp de lucru de 2 ore pe zi va avea tot 20 de zile CO, fiecare zi de CO are durata de 2 ore).
De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de …..*art 147 din Codul muncii.

J. Salarizare

1. Salariul de bază lunar brut: 2030 lei lei;(*atentie la majorarile care au intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018)
2. Alte elemente constitutive:
a). sporuri *se vor trece in procente in raport cu salariul brut ;
b). indemnizaţii ………………x…………..…;
b1). Prestații suplimentare in bani …………x……… .
b2). Modalitatea prestațiilor suplimentare in natura ………x…………….. .
c). alte adaosuri…………x………………….;
3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.
4. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt 20 a fiecărei luni .

K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind sănătatea şi securitatea în muncă

a). echipament individual de protecţie ………..x……………………….;
b). echipament individual de lucru ………..laptop…………………………….;
c). Materiale igienico-sanitare ……………x………………………………;
d). alimentaţie de protecţie …………….x……………………;
e). alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă (* informații de la angajatul sau firma care se ocupă de SSM ).

L. Alte clauze

a). perioada de proba este de ……(*art 85 Codul muncii pentru CIM cu durata determinată, art 31 pentru CIM cu durata nedeterminată) zile calendaristice/lucrătoare;
b). perioada de preaviz în cazul concedierii este de 20 zile lucrătoare (*minim, art 75 Codul muncii), conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;
c). perioada de preaviz în cazul demisiei este de 20 zile lucrătoare (*maxim, art 81 alin 4), conform Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare sau Contractului colectiv de muncă aplicabil;
d). în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art.18 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă;
e). alte clauze (*de neconcurență, de confidențialitate, de mobilitate, de formare profesională – art 20 Codul muncii)

M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor

1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
f) dreptul la acces la formare profesională.

2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.

3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.
d) sa stabilească obiectivele de performanta individuala a salariatului;

4. Angajatorului în revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activitatii;
a1) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
d) să elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;
e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;

N. Dispoziţii finale

Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, înregistrat sub nr. ………………./………nr CCM……………..…… la Inspectoratul Teritorial de Munca a judeţului/municipiului ………………….…/Ministerul Muncii şi Solidarităţii sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale, cu excepția situațiilor in care o asemenea modificare este prevăzuta in mod expres de lege.
Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de către instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

Angajator, Salariat,

………….………………….… Semnatura………………
Data …………………….

Reprezentant legal,

…………………………….….

SE VA COMPLETA LA ÎNCETAREA CIM ÎN EXEMPLARUL DE LA ANGAJATOR

Pe data ……prima zi nelucrată……………………. prezentul contract încetează în temeiul art. …………….. din Legea nr. 53-2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare în urma îndeplinirii procedurii legale.

Angajator,
………………………………

Am primit un exemplar……………………….Data………..

Articol scris de Manuela Trușcă, trainer curs Inspector Resurse Umane, Manager Resurse Umane

6 ebookuri extreme training

Descarcă gratuit 6 ebookuri in format PDF

Unde îți trimitem ebookurile?

Ce e-bookuri primesti?

Vezi informații confidentialitate prin click aici!

Vezi termeni și Condiții utilizare website Extreme Training prin click aici!