Cum se autorizeaza un curs ANC (fost CNFPA)?

Afla cei 7 pasi Cum se autorizeaza un curs ANC?

Cum se autorizeaza un curs ANC - Extreme Training

Extreme Training livrează cursul de formator după formula Powerful Trainers. Una dintre întrebările pe care le primim frecvent la curs este „cum autorizez un curs?”. Am redactat materialul de mai jos pentru a veni atât în sprijinul cursanților Extreme Training, cât și în sprijinul companiilor interesate să-și autorizeze un curs.

Răspunsul, pe scurt, este:

Autorizarea unui curs se face în conformitate cu metodologia de acreditare pe care o puteti descărca de aici

Pentru început ar trebui să știi cele mai importante lucruri înainte de a începe autorizare:

 1. cursurile nu se pot autoriza pe persoana fizică, ci doar pe persoana juridică ce are cod CAEN 8559 sau asociaţie/fundaţie;
 2. aveţi nevoie de un trainer care să dețină diploma de Formator și de expertiză în domeniul predat (de preferat diplome în domeniile pe care urmează să le predea);
 3. o să aveţi nevoie de un contract de închiriere pentru o sală de curs.

diploma absolvire ANC

Odată ce îndepliniți cele trei cerințe de mai sus, urmând pașii şi având răbdare, puteţi autoriza ce curs vă doriţi şi este legal posibil. Mai jos o să găsiţi şi un expemlu pentru un curs de competenţe antreprenoriale cu documentele completate. O persoană cu experienţă întocmește dosarul într-o singură zi, iar o persoană mai puțin experimentată în câteva zile.

Prin urmare, dacă sunteţi trainer autorizat/neautorizat sau reprezentaţi o companie şi vă doriţi să livraţi cursuri acreditate prin care să oferiţi participanţilor diplome recunoscute naţional şi în Uniunea Europeană, vestea bună este că acest lucru este posibil cu puţină implicare şi răbdare.

Acest ghid l-am creat pentru a explica, pas cu pas, care sunt etapele  autorizării unui curs în România pentru cei care doresc să facă parte dintre Furnizorii de formare profesională. Toate informaţiile sunt sintetizate pe baza legislaţiei în vigoare disponibilă pe siteul Autorităţii Naţionale pentru Calificări, precum şi pe baza experienţei de 8 ani pe care Extreme Training o are în acreditarea de cursuri.

Cum se autorizeaza un curs ANC - Extreme Training

  mark information3PASUL 1 Verifica Eligibilitate:  Ce condiţii de eligibilitate trebuie să îndeplinești

 • Compania trebuie să fie legal constituită;
 • Compania trebuie să aibă prevăzută în statut sau, după caz, în actul de înfiinţare, activităţi de formare profesională (cod CAEN 8559 “Alte forme de învăţământ”);
 • Compania trebuie să aibă plătite taxele, impozitele şi contribuţiile către stat;
 • Să știţi că puteţi închiria o sală și că puteţi găsi un trainer pe domeniul respectiv.

mark information3PASUL 2 –  Stabilești cursul: Afli exact ce curs vrei să autorizezi

Se pot autoriza două tipuri de cursuri. Legislaţia este puţin încâlcită, insă dacă ai idee cam ce curs vrei să acreditezi, te vei lămuri destul de uşor. Pentru a autoriza un curs trebuie să aflaţi mai întâi în ce categorie se află:

 1. Cursuri de perfecţionare/specializare şi absolvire. În această categorie se regăsesc cursuri precum Formator, Manager de Proiect, Expert Achiziţii Publice, Inspector resurse umane, Competenţe antreprenoriale etc. Acestea se numesc ocupaţii şi se regăsesc in Clasificarea Ocupaţiilor din România. Lista completă o puteţi vedea aici – Lista standarde_21.12 ocupaţionale grupate pe domenii – iar  după ce ați identificat exact cursul pentru detaliere, mergeţi aici unde teoretic există lista actualizată: (aceste cursuri au un numar de ore mai mic).
 2. Cursuri de calificare. În această categorie intră cursuri precum: Lucrător în comerţ, Lucrător în gospodărie agroturistică, Baby Sitter, Bucătar, Ospătar etc. Acestea se numesc calificări şi se regăsesc în nomenclatorul calificărilor din România ce poate fi consultat prin click aici! În această etapă cel mai bine ar fi să vă adresaţi şi la ANC pentru a vă lămuri exact câte ore trebuie să aibă.

Ce tip de diplome se emit participanţilor pentru fiecare tip de curs autorizat?

 • Pentru programele de calificare sau recalificare (specifice calificărilor din Nomenclatorul calificărilor) se emit, la final, certificate de calificare profesională.
 • Pentru programele de iniţiere, perfecţionare sau specializare (specifice ocupaţiilor din Clasificarea ocupaţiilor din România) se emit, la final, certificate de absolvire.

* Atât certificatele de calificare, cât şi certificatele de absolvire sunt însoţite de o anexă denumită „Supliment descriptiv al certificatului” în care sunt precizate competenţele profesionale dobândite.

mark information3PASUL 3 –  Pregăteşti documentele

Mai jos aveţi lista de documente. Unele dintre ele necesită demersuri specifice pentru a fi obținute, unele documente se obţin simplu printr-o simplă depunere de cerere, iar altele sunt formulare pe care trebuie să le completaţi.

DOCUMENTE CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR DE ELIGIBILITATE:

A. Documente care dovedesc legalitatea organizării şi funcţionării furnizorului de formare, după caz (copii):

a) certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;

b) încheierea prin care s-a dispus înregistrarea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;

c) actul normativ de constituire (lege, hotărâre de guvern, hotărâre a consiliului judeţean sau a consiliului local);

d) hotărâre judecătorească.

B. Documentul din care să rezulte că formarea profesională este cuprinsă în obiectul de activitate al furnizorului de formare care solicită autorizarea şi, după caz, actele adiţionale la acesta (copie).

C.Documente din care reiese că furnizorul îşi îndeplineşte obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, potrivit legislaţiei în vigoare Se vor prezenta certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat. Se vor prezenta, după caz, formulare-tip eliberate de autorităţile competente.

D. Dovada achitării taxei de autorizare (copie de pe ordinul de plată a taxei de autorizare).

II DOCUMENTE CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR DE AUTORIZARE

A. Fişa de autoevaluare (în 2 exemplare).

B. Documente care atestă existenţa resurselor necesare desfăşurării programului de formare pentru care se solicită autorizarea, precum şi a autorizaţiilor şi avizelor necesare.

B1. Autorizaţii şi avize:

a) Autorizaţiile de funcţionare pentru locul de desfăşurare a pregătirii teoretice şi practice (copii):

1. Autorizaţia de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI);

2. Autorizaţia sanitară;

3. Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii;

4. Autorizaţia de mediu, dacă este cazul;

5. Autorizaţia  sanitară veterinară, dacă este cazul, sau contractul  încheiat cu agentul economic din care să reiasă că deţine autorizaţiile legale pentru desfăşurarea pregătirii.

b) Avizul de la autoritatea de reglementare, pentru profesiile sau ocupaţiile pentru care există cerinţe speciale la organizarea pregătirii profesionale, dacă este cazul (copie).

c) Avizul din partea organismelor abilitate să coordoneze activitatea în ocupaţii cu regim de muncă special, pentru spaţiile folosite pentru pregătirea teoretică şi practică, dacă este cazul (copie).

B2. Documente privind resursele umane asigurate de furnizorul de formare pentru realizarea programului de formare:

a) Lista formatorilor care vor participa la desfăşurarea programului de formare;

b) Acordul scris al fiecărui formator pentru participarea la programul de formare (original);

c) CV-ul fiecărui formator, în care să se detalieze experienţa în specialitatea corespunzătoare programului de formare şi, eventual, să se precizeze dacă are experienţă în pedagogia adulţilor;

d) Diplomele şi certificatele din care să reiasă că deţine specializarea cerută de programul de formare (copii).

B3. Documente privind resursele materiale asigurate de furnizorul de formare pentru desfăşurarea programului, precum şi regimul juridic al acestora:

a) Lista spaţiilor şi a dotărilor aferente pregătirii teoretice; capacitatea sălii exprimată în număr de locuri;

b) Lista spaţiilor şi a dotărilor aferente pregătirii practice: ateliere, laboratoare; capacitatea sălii exprimată în număr de locuri de pregătire echipate corespunzător;

c) Lista altor spaţii (bibliotecă, săli de lectură, sală se sport, cantină etc., dacă este cazul)

d) Documente care dovedesc modul de deţinere a bazei materiale (spaţii, dotări) (copii).

B4. Documente din care rezultă  situaţia financiară a furnizorului de formare.  Se va prezenta o copie  de pe ultimul bilanţ contabil sau după caz, ultima balanţă de verificare  depuse la administraţia financiară.

C. Documente din care rezultă îndeplinirea criteriilor privind experienţa furnizorului de formare şi rezultatele activităţii lui anterioare (obligatorii pentru reînnoirea autorizaţiei).

mark information3EXEMPLU CU ANEXELE COMPLETATE

Întrucât este o mare secretomanie în completarea acestor fişe, iar un consultat percepe chiar şi 1000 de E pentru completarea lor, Extreme Training a decis să vă pună la dispoziţie gratuit un dosar de curs completat.

Anexa nr 1

Anexa nr 2

Anexa nr 3

Anexa nr 5

Anexa nr 6

Opis

Lista formatorilor

Coperta

 

mark information3PASUL 4 – Plăteşti taxa de autorizare

Taxa de autorizare se achită pentru fiecare ocupație/calificare pentru care centrul solicită autorizarea.

Taxa de autorizare se achită diferenţiat, în funcţie de nivelul de performanţă al centrului, astfel:

–  un salariu de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, pentru nivelul 1;
–  două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată, pentru nivelul 2;
–  trei salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată, pentru nivelul 3.

Taxele de autorizare se virează de către persoanele juridice în contul Autorităţii Naţionale pentru Calificări, vedeti detalii aici

mark information3PASUL 5 – Depunerea dosarului

Înainte de depunerea dosarului asiguraţi-vă că aveţi un dosar cu şină și atașati documentele în dosar respectând următoarele:

 • Toate paginile dosarului trebuie numerotate;
 • Toate paginile dosarului trebuie ştampilate;
 • Prima pagină a dosarului constă în Opis care se întocmeşte conform modelului de mai jos:
Nr.crt. Denumirea actului Nr. şi data actului / Emitent
1.
2.
 • Pe ultima pagină se menţionează numărul total de file existente sub semnătura reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională (compania);
 • Documentele emise de autorităţi trebuie depuse în copie la dosar. Copiile sunt certificate pentru conformitate cu originalele de către reprezentantul legal al furnizorului de formare profesională (compania);

Identificați unde se află secretariatul comisiei de autorizare din judeţul în care aveţi înregistrat sediul social al firmei. Lista comisiilor de autorizare se găseşte prin clic AICI (daţi click pe harta, pe judeţul dorit). Pentru Bucureşti, adresa este Str. Ion Câmpineanu, nr. 20, sector 1 (vizavi de Hotel Novotel);

Cu dosarul şi ştampila companiei vă prezentaţi la Comisia de autorizare identificată; La comisia de autorizare identificaţi Secretariatul tehnic (de obicei sunt 2 persoane responsabile de Secretariatul tehnic);  Una dintre cele 2 persoane analizează sumar dosarul şi vă spune dacă este totul în regulă sau dacă este necesar să îl refaceţi (completaţi sau modificaţi). În acest ultim caz, trebuie să îl refaceţi şi să reveniţi la Secretariatul tehnic pentru revizuire; Dacă dosarul este în regulă, acesta va fi păstrat şi înregistrat pentru o reevaluare ce va fi făcută de comisia de evaluare a dosarelor;

mark information3 PASUL 6 – Autorizarea

Urmează o perioadă de aşteptare a autorizaţiei care poate dura până la maxim 45 de zile în funcţie de numărul de dosare depuse pentru obţinerea autorizaţiei şi cursul pentru care se solicită autorizarea;

Odată obţinută autorizaţia, aceasta are o valabilitate de 4 ani, timp în care este posibil să se facă verificări / monitorizări. În caz de neconcordanţă cu Metodologia certificării formării profesionale a adulţilor, comisia de autorizare are dreptul de a retrage autorizaţia.

Odată obţinută autorizaţia, puteţi organiza cursuri autorizate de formare profesională.

mark information3PASUL 7 – Reautorizarea

La fiecare 4 ani expiră autorizaţia si trebuie redepus dosarul respectând aceleaşi proceduri, achitând aceleaşi taxe şi urmând aceiaşi paşi.

Mult succes! mark information3

 

Extre Training – Imposibilul devine posibil!

www.traininguri.ro

 

Informațiile conținute in acest articol au caracter strict informatov. Dacă aveți nevoie de alte detalii care implică autorizarea de cursuri, vă recomandăm să vă adresați instituției competente, Autoritatea Națională de Calificări. Datele de contact ale ANC sunt: http://www.anc.edu.ro/, telefon – 0213130051/ 0213130052.

 

4.4/5 - (70 votes)
Te-ar putea interesa și:

186 de răspunsuri

 1. Buna ziua! In cazul in care sustin cursuri de prim ajutor, avand pfa caen alte forme de invatamant, diplome de la cursuri de prim ajutor, este obligatorie autorizarea cursului? dacadoresc sa organizez cursuri si sa ofer strict diploma de participare, este nevoie de inregistrare/autorizare undeva?

  1. Buna ziua,

   Daca doriti sa organizati cursuri si sa oferiti certificate de participare, nu aveti nevoie de autorizarea cursului.

   Multumim si va dorim o zi frumoasa!

 2. Buna ziua ,

  Informatiile sunt utile si exprimate bine incat sa intelegi cam tot .
  Din cate am verificat si pe site la AJPS , se cere pe langa Anexa 2 si Anexa 4 .
  Voi aveti un model de Anexa 4 pentru acest curs ? Sa vedem cum ar arata unul completat .

  1. Buna ziua,

   Va rugam sa ne apelati pe acest numar 0726 00 55 55 pentru a discuta mai multe detalii.

   Multumim!

  1. Buna ziua,

   Pentru autorizarea unui curs este nevoie de doi formatori. In cazul acesta cel mai bine ar fi sa va adresati Autoritatii Nationale pnetru Calificari sa va spuna exact cum trebuie sa procedati.

   Multumim!

  2. Buna ziua,

   Trebuie sa aveti doua formatori, altfel dosarul de autorizare nu va fi aprobat.

   Multumim!

 3. Buna ziua!
  Extrem de util articolul referitor la etapele acreditarii unui curs de formare pentru adulti. Si, mai ales, foarte clar si usor de urmarit.
  Am nevoie de o clarificare referitoare la ‘nivelul de performanta al centrului. Am cautat pe internet, dar nu am gasit descriptori de performanta sau criterii pe baza carora se poate stabili nivelul de performanta (1, 2 sau 3) al centrului/furnizorului cursului ce urmeaza sa fie acreditat.
  Ma puteti ajuta cu informatii/recomandari in acest sens?
  Va multumesc anticipat.

  1. Buna ziua,

   Pentru a afla nivelul de performanta trebuie sa va adresati catre Agentia de Plati si Inspectii Sociale Bucuresti. Va putem ajuta cu adresa si un numar de telefon:
   -Strada Ion Campineanu, Nr. 20, Etaj 4, Sector 1, Bucuresti
   -021. 316.8415

   Multumim!

 4. Buna ziua, centrul dvs se poate ocupa integral de un astfel de proiect de autorizare, daca va sunt puse la dispozitie toate documentele? Multumesc frumos!

  1. Buna ziua,

   Din pacate nu. Acreditam cursuri doar pentru firma noastra.

   Multumim si va dorim mult succes!

 5. Buna seara. În contextul acestei pandemii doresc sa deschid o scoala de Cosmetica Online . Sunt formator în acest sector. Este posibil sa dau o diplomă de cosmetician Acreditată daca cursantele urmăresc orele de teorie si practica de pe Platforma? Va multumesc

 6. Buna ziua,

  Multumim pentru indrumare, mi-au fost de mare ajutor informatiile gasite in acest articol.
  Am acreditat cateva cursuri, iar a cum avem nevoie sa actualizam lista formatorilor si am nevoie de putin ajutor deoarece, din pacate, nu gasesc o procedura pe stite-urile autoritatilor.
  Puteti sa ma indrumati cu ce anume ar trebui sa fac in acest sens?

  Multumesc anticipat,
  Andreea

 7. Buna ziua,
  Ma puteti ajuta va rog cu o informatie?
  Cursurile se pot acreda doar pentru profesii care se regasesc in COR?
  nu am gasit nicaieri aceasta informatie.
  Multumesc

 8. Daca vreau sa autorizez un curs on line de resurse umane, cum procedez exact. Am documentele firmei, doresc sa stiu une le depun online, cand achit? Cursul il scriu eu sau exista o baza pe care sa o pot completa ? Cat dureaza toata procedura? Am cautat pe net si am vazut ca acreditarea nu mai ete in subordinea ANC , ci a Comisiei de Autorizare a municipiului Bucuresti.

 9. Buna ziua, exercit meseria de tehnician protezist unghii cu gel, insa nu detin un curs acreditat. Cum as putea obtine acreditarea?
  Multumesc!

 10. Buna seara,am si eu câteva întrebări și totodată nelămuriri. Si anume : vreau sa înființez o academie beauty exclusiv pentru extensiile de gene, unde sa si predau.
  1. Eu am curs de formator, pentru autorizarea cursului trebuiesc 2 formatori obligatoriu sau pot acoperii eu atat partea teoretica cât si practica?
  2. Pana de curând aceasta meserie nici macar nu exista, doar ce a aparut pe un cod de cosmetica cu supliment descriptiv tehnician aplicare extensii de gene,eu aplic de 4 ani,cu diplome de participare irelevante si nerecunoscute de nimeni, asa ca,daca meseria e oarecum noua pot preda chiar daca in acte fizic nu am vechime? Am 2 cursuri de lash trainer in Ucraina și cica holograma lor e acreditată, dar clar,nu la noi.
  3 .Dacă meseria de lash trainer nu există in nomenclator cum pot face sa predau cursuri „lash trainer” si „tehnician extensii gene”,dar acreditat?

  1. Buna ziua,

   Aveti nevoie de doi formatori pentru autorizarea cursului. Pentru celelalte intrebari, cel mai bine ar fi sa va adresati Autoritatii Nationale Pentru Calificari http://www.site.anc.edu.ro.

   Multumim si va dorim mult succes!

 11. Buna ziua, în domeniul extensiilor de gene stiti daca s a introdus în nomenclatorul muncii meseria de stilist de gene ? Si daca nu inca, cum se poate proceda pentru a reuși să l introducem noi stilistii ?

 12. Mulțumesc pentru informațiile detaliate oferite și pentru profesionalismul de care dați dovadă și la teorie și la practică!
  Mult succes în continuare și să aveți parte de tot Binele pe care vi-l doriți!

 13. Bună,
  Am absolvit cursul de formator.
  În organizația în care lucrez, uneori țin și traininguri pe domeniul antifraudei, deoarece sunt angajat în acest departament.
  Aș dori să pornesc o afacere pe zona de training și mă întrebam dacă a accesat cineva vreun program de finanțare europeană în acest sens.
  Există? Sunt condiții dificile de îndeplinit? Cunoașteți vreo firmă de consultanță fonduri europene care are experiență pe așa ceva?
  Mulțumesc

  1. Buna ziua,

   Din pacate nu cunoastem o firma de consultanta pentru accesare fondurilor europene.

   Multumim si va dorim o zi frumoasa!

 14. Buna ziua.
  Incerc sa acreditez pentru prima data un curs ANC si as avea o mica nelamurire. Programa de pregatire a cursului trebuie sa fie cea prezentata in Standardul Ocupational aferent cursului sau poate fi adaptata in functie de necesitatile publicului tinta?

  V-as fi recunoscatoare daca m-ati putea ajuta cu un raspuns.

  1. Buna ziua,

   Programa de pregatire a cursului se intocmeste cu informatiile din Standardul Ocupational.

   Multumim!

 15. Buna seara,

  As dorii sa predau in curs de tehnician electronist în urma căruia sa eliberez o diploma de calificare.
  Vreau ca acest curs sa fie doar pentru copii orfani ce sunt instituționalizați.
  Am nevoie de un sfat din partea d-voastra.
  Ce varianta sa aleg: ONG, Dosar de fonduri europene, sau sa pacurg demersurile de mai sus si sa ma atașez unui ONG specializat in asemenea activitati?
  Va multumesc si astept cu nerăbdare un raspuns.

 16. Ziua buna,
  Sunt angajat in propria firma ca Director General.
  Sunt Trainer acreditat si profesez si ca Trainer.

  Am vazut ca este nevoie de cel putin 2 traineri pentru a putea acredita cursurile ANC. Ar trebui sa angajez un al doilea trainer in firma, sau poate fi colaborator extern?

  Multumesc!

  1. Buna ziua,

   Nu trebuie sa fie angajat al firmei dumneavoastra, poate fi un colaborator extern.

   Multumim!

 17. Pe o intreprindere individuala pot adauga codul caen 8559 pt a preda cursuri de perfectionare de make-up ( fara a oferi diploma acreditata, ci doar diploma de participare)? Va multumesc anticipat!

 18. Buna seara! Pe o intreprindere individuala pot pune codul caen 8559 pt a preda cursuri de perfectionare de make-up (fara a oferi diploma acreditata ci doar de participare)? Va multumesc anticipat

  1. Buna ziua,

   Cel mai bine ar fi sa va adresati celor de la Autoritatea pentru calificari Bucuresti.
   http://site.anc.edu.ro/
   Codul caen 8559 este pentru alte forme de invatamant si nu stim daca o inteprindere individuala s-ar incadra pentru cursurile de perfectionare.

   Multumim si seara frumoasa!

 19. Buna ziua! as dori sa va intreb daca ma puteti ajuta cu un suport de curs pentru baby sitter? Va multumesc!

  1. Buna ziua,

   Compania noastra nu organizeaza acest curs. Nu va putem ajuta.

   O zi frumoasa!

 20. Buna ziua. Va rog sa imi spuneti pentru cursul de makeup si pentru cursul de unghii care este perioada de experienta pe care trebuie sa o aiba formatorul? 2 ani? sau 3 ani? Multumesc

 21. Buna ziua,

  Sunt în plin proces de înființare a unei firme cu activitate principala 2041 (Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere). De asemenea intenționez sa adaug 4791 (Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet) și 2042 (Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaleta) ).

  De asemenea as vrea sa susțin și workshop-uri despre fabricarea săpunurilor artizanale. Codul CAEN 8559 îmi permite sa organizez astfel de cursuri (fără diplome și alte pretenții) și sa le pot factura în siguranță?

 22. Buna ziua,

  Daca este posibil puteti sa-mi dati cateva informatii cu privire la procedura de realizare a cursului efectiv.
  Am acreditare ANC pentru un curs de sudor si doresc sa formez o grupa pentru realizarea unui astfel de curs.
  Nu stiu exact care sunt pasii de urmat: documente candidati, taxe eliberare diplome, etc.

  Multumesc!

  1. Buna ziua,

   Pentru aceste informatii, va rugam sa luati legatura cu cei de la ANC (Autoritatea Nationala de Calificari) din Bucuresti. Accesati acest link pentru adresa si numar de telefon: http://www.anc.edu.ro/

   Multa bafta!

 23. Buna ziua, nu am Gast, ca fiind autorizat, un curs de Managementul performantei. In ce conditii as putea sa-l acreditez si implicit, sa-l predau? Lucrez in HR de peste 20 de ani! Multumesc frumos, O zi buna, Gabriela

 24. Taxa de autorizare se achită pentru fiecare ocupație/calificare pentru care centrul solicită autorizare, diferențiat funcție de nivelul de performanță și de salariul de bază minim brut, garantat în plată în vigoare de la 01.02.2017, astfel:
  – 1450 lei, pentru nivelul 1 de performanță
  – 2900 lei, pentru nivelul 2 de performanță
  – 4350 lei, pentru nivelul 3 de performanță

  asta inseamna ca in fiecare an trebuie platit 1450lei? exista si vreo alta taxa pentru acreditare?

  multumesc,
  Elena D

 25. Buna ziua,

  Pentru organizarea unui curs/ seminar/ atelier de constientizare a parintilor despre educatia copilului (sau curs/atelier de promovare a educatiei ) este nevoie de autorizarea cursului? Precizez ca nu am curs acreditat ANC legat de subiect (cursul e acreditat de alte organisme internationale), detin doar curs de formator care e acreditat ANC.
  Multumesc, o zi frumoasa!

  1. Buna ziua!
   Atata timp cat nu veti elibera la finalul cursului/seminarului diplome acreditate ANC, nu este necesar sa aveti acest curs autorizat. Probabil ca decat firma care va furniza aceste servicii va trebui sa aiba cod CAEN 8559

 26. O actualizare de pe site-ul
  http://www.anc.edu.ro/?page=c-a-j

  Anunț:

  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, vă aducem la cunoştinţă faptul că începând cu data intrării în vigoare a ordonanţei anterior menţionate, este necesar ca toate solicitările referitoare la autorizarea furnizorilor de formare profesională, activitatea desfăşurată de aceştia, registrele întocmite pe baza datelor transmise cu privire la furnizorii de formare profesională autorizaţi, neautorizaţi şi transfrontalieri şi registrul care cuprinde absolvenţii cursurilor de formare profesională a adulţilor organizate de către furnizorii de formare profesională autorizaţi, precum şi orice alte solicitări referitoare la aceste aspecte, să fie adresate Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

 27. Foarte util materialul !!
  Va rog sa ma ajutati, in masura in care se poate, cu o informatie. Daca doresc sa organizez un curs de perfectionare , la sediu clientului ( institutii , firme ) , trebuie sa detin o sala de curs personala ?
  Sala de curs o pune clientul la dispozitie . Restrictioneaza legea in vreun mod acest lucru ?

  Va multumesc !

  1. Buna ziua Dragos,

   Sala trebuie sa o detineti, prin contract sau parteriat, in momentul in care acreditati cursul. Ulterior cand doriti sa desfasurati in alta parte veti depune notificari de modificare a locului desfasurarii catre Autoritatea Nationala pentru Calificari. Evident, inainte de a face orice, va recomandam sa otineti un raspuns oficial din partea ANC perivind intrebarea dumneavoastra.

   Va multumim!

 28. Salutare,

  Revin pe acest site de fiecare dată când am par că am ajuns în labirint. Este excepțional ce făceți1 Vă rog să-mi comunicați dacă un ONG poate susține cursuri pe bază de credite și cum se acreditează acestea.
  1. Cu alte cuvinte, un ONG poate susține cursuri acreditate pe bază de credite? Ce proceduri?
  2. Poate susține cursuri de perfecționare pe bază de ore? Ce proeduri?
  3. Poate elibera adeverință cu numele cursului și numărul orelor? Adeverința ce recunoaștere are având în vedere că există formatori, specialiști iar Asociația respectă toate cerințele.
  4. O adeverință cu un curs pe bază de ore poate avea același efect cu o adeverință a unui curs dată de altă instituție, tot pe bază de ore și tot curs de perfecționare?
  Gânduri bune! Mult succes!

  1. Buna ziua, d-l Munteanu!
   Ne bucuram ca de cele mai multe ori reveniti la noi pentru o solutie :). Noi am expus cum se autorizeaza, din propria experienta, un curs autorizat ANC. Din pacate, aceste cursuri in urma carora se acumuleaza credite nu sunt sub egida ANC, nu sunt in aria noastra de activitate si prin urmare nu va putem oferi raspunsurile la pe care ni le-ati adresat.

 29. Bună seara. Un ONG, asociație pe turism, se poate autoriza pentru a organiza cursuri în meserii din domeniul turismului? Mulțumesc.

  1. Buna ziua, Manuela!
   Un lucru ese esential si obligatoriu: in actul constitutiv al ONG-ului trebuie sa aveti codul CAEN 8559 ( Alte forme de invatamant) . Ulterior, fiecare curs in parte pe care doriti sa il livrati se autorizeaza la ANC, conform legislatiei in vigoare afisata pe siteul ANC.

 30. Buna ziua.
  As dori sa acreditez cursuri de modeling. Am studii superioare, si diploma de modeling acreditata Costin Marculescu. Am un salon cu rochite de mireasa si lucrez adesea cu manechine, pe care as dori sa le formez.
  Multumesc

  1. Buna ziua Ramona,
   Va recomandam sa urmati pasi prezentati mai sus si eventual daca aveti neclaritati sa va adresati direct Autoritatii NAtionale pentru Calificari pentru a obtine raspunsuri ofeiciale. Noi va putem raspunde doar din experienta noastra, lucru pe care l-am facut enumerand pasii mai sus.

 31. Buna seara, va rog sa imi spuneti cum pot sa procedez ptr a putea preda cursuri de ingrijire persoane varstnice la domiciliu, mentionez ca eu am absolvit un asemnea curs si lucrez de cativa ani in domeniu, nu am studii superioare , doar studii medii. va multumesc pentru intelegere.

  1. Buna ziua!
   In cazul in care cursul pe care doriti sa-l predati este acreditat, este necesar ca si trainerul sa fie acreditat pe ocupatia Formator. Asadar, pe langa diploma si experienta pe care le aveti in domeniu, mai aveti nevoie de diploma acreditata de Formator. Pentru a obtine aceasta diploma este necesar, insa, sa aveti studiile superioare finalizate cu diploma de licenta conform reglementarilor specifice impuse de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC): http://www.anc.edu.ro/.
   Zi frumoasa!:)

 32. Buna ziua,

  Vreau sa urmez un curs feng shui, in urma caruia obtin o diploma acreditata. Cu aceasta diploma pot fi consultant. Cursul de formator, trebuie sa il fac dupa ce voi avea o experienta de 2 ani ca si consultat? Ma intereseaza sa stiu cum pot deveni un intructor autorizat.
  Ca sa autorizez un curs, am vazut ca este nevoie de 2 formatori, asta inseamna ca ar trebui sa gasesc un asociat(tot cu experinta?)

  Multumesc mult,

  1. Buna ziua, Giorgiana,

   Pentru a livra cursuri, ai nevoie de diploma de Formator si calificare/experienta in domeniul predat. Cursul Formator poti sa-l urmezi inainte de a dobandi experienta ca si consultant. Pentru autorizarea cursului este nevoie de doi formatori, ambii cu experienta. Speram ca informatiile transmite sa te ajute.

   O zi excelenta !

 33. Buna ziua. Sunt absolventa a unei facultati de Psihologie dar nu am atestat de drept de practica. Intrebarea mea este: ce servicii pot oferi cu cursul de Consilier pentru dezvoltare personala si ce demersuri legale trebuie sa fac? Sa-mi deschid un PFA sau o societate? Cu ce obiect de activitate? Va multumesc mult.

 34. Buna ziua,
  Am dori sa autorizam societatea noastra petru cursuri de instalator autorizat instalatii gaze naturale.
  Inteleg ca primul pas este obtinerea diplomei de formator.Exista un curs special pentru domeniul respectiv?
  Putem efectua cursurile in cadrul companiei dvs.?
  Va multumesc !

  1. Buna ziua, Claudiu,

   Iti multumim pentru mesaj! Pentru a autoriza un curs, se solicita doi formatori ( traineri ). Pentru a livra cursuri, formatorul ( trainerul) trebuie sa aiba diploma de Formator si calificare/experinta in domeniul predat. In concluzie, cei care vor livra cursurile de instalator gaze naturale vor avea nevoie de diploma de Formator si califare/ experienta in domeniul pe care-l predau. In ceea ce priveste cursul Formator, compania noastra il organizeaza in Bucuresti si in alte orase ale tarii. Sesiunile acestui curs le poti vizualiza accesand urmatorul link

  2. http://www.traininguri.ro/agenda-cursuri/
  3. .

   O zi excelenta !

 35. Bună ziua,
  Vă mulțumesc frumos pentru toate informațiile prețioase oferite.
  1. Vă rog să-mi spuneți cum aș putea proceda pentru acreditarea unor cursuri în învățământ și dacă se impun niște cursuri anume (care sunt?).
  2.De asemenea, vă rog să-mi spuneți ce proceduri trebuie să urmez astfel încât cursurile cu ore pentru domeniul învățământului să poată avea credite transferabile (adică în funcție de numărul orelor să fie un nr de credite)?
  Vă mulțumesc frumos.
  Cele bune,
  Dan M.

 36. Bună ziua,

  Vă mulțumesc frumos pentru toate informațiile prețioase oferite.
  1. Vă rog să-mi spuneți cum aș putea proceda pentru acreditarea unor cursuri în învățământ și dacă se impun niște cursuri anume (care sunt?).
  2.De asemenea, vă rog să-mi spuneți ce proceduri trebuie să urmez astfel încât cursurile cu ore pentru domeniul învățământului să poată avea credite transferabile (adică în funcție de numărul orelor să fie un nr de credite)?
  Vă mulțumesc frumos.

  Cele bune,
  Dan M.

 37. Bună ziua! Numele meu este Monica .Am absolvit în Spania , Academia de hair -stilist, și am propriul meu salon aici de 4 ani…visul meu este sa mă întorc în România și sa fac o școală de coafură după modelul de aici…(adică puțină teorie și multa practica pe clienți reali…..)Știe cineva dacă așa ceva este posibil în România și câți ani de experiență în domeniu îmi trebuie? Mulțumesc! !!!

  1. Buna ziua, Monica,

   Este posibil sa infiintezi o scoala de coafura in Romania. Cei care livreaza cursurile de coafura trebuie sa aiba urmatoarele:

   – pentru partea teoretica a cursului – diploma de Formator si calificare/ experienta minim doi ani in domeniul predat

   – pentru partea practica a cursului – diploma de Formator sau Instructor- Preparator Formare si calificare/ experienta minim doi ani in domeniul predat

   Multa bafta in ceea ce ti-ai propus !

 38. Buna ziua! De unde se poate afla cati formatori iti trebuie in functie de fiecare curs. Banuiesc ca numarul lor este dat in functie de cate ore are cursul.
  Va multumesc.

  1. Buna ziua, Luana,

   In mod obisnuit, pentru autorizarea unui curs se solicita doi traineri: unul pentru partea teoretica si celalalt pentru partea practica a cursului. Mai multe detalii poti obtine accesand pagina web a Autoritatii Nationale pentru Calificari http://www.anc.edu.ro/.

   O zi excelenta !

 39. Buna ziua,

  Ca si formator, pentru traininguri de soft skills si dezvoltare personala se dau si diplome recunoscute? Sau se pot sa diplome de participare pe care sa mentioneze skillurile ce le-au invatat la curs si asta e destul? sau trebuiesc si certificari?

  1. Buna ziua, Cristi,

   In cazul programelor de calificare/specializare/perfectionare se emit la final certificate de calificare/absolvire acreditate ANC, pentru anumite ocupatii ( Ex: Baby Sitter, Formator, Manager Proiect, Director Vanzari). Pentru trainingurile de soft skills si dezvoltare personala se emit certificate de participare de catre furnizorul de formare.

   O zi excelenta !

 40. Multumesc pentru informatiile acordate. Am infiintat o fundatie si am dori sa tinem cusuri sau workshop-uri de pictura. In cazul acesta birocratia e aceeasi in ambele cazuri, e necesara aurorizatia? Multumesc

  1. Buna ziua,

   In cazul in care doriti sa oferiti diplome acreditate pe o anumita ocupatie (caare se regaseste in COR) la finalizarea cursurilor, este nevoie sa autorizati cursul la ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari.

   Zi frumoasa!

 41. Buna ziua,

  Multumesc pentru informatiile utile, in primul rand. As dori sa stiu daca m-ati putea ajuta cu un suport de curs (documentatia necesara pentru autorizarea unui curs), respectiv Manager inovare- modul abilitati manageriale (cod cor 242206).

  Am tot cautat si nu am gasit nimic referitor la acest curs.

  Cu stima,
  Mihai

 42. Buna ziua,

  In acest demers de autorizare a unui curs exista si un pas in care trebuie prezentata in scris structura si continutul cursului respectiv?

  Multumim mult pentru informatii!

  1. Buna,
   Da, exista si acest pas ce se regaseste la punctul 3 menționat de noi în acest articol.
   Pe langa documentele care atesta indeplinirea conditiilor de eligibitate mai sunt necesare documentele care atesta îndeplinirea unde intra tematica conform standardului ocupațional, modalitati de evaluare, formatorii, pregatirea formatorilor si standardul ocupational.
   O zi frumoasa!

 43. buna,
  in primul rand vreau sa va multumesc fiindca impartasiti cu noi cunoasterea d-voastra,
  Eu am un salon de coafura si as vrea sa-mi diversific activitatea infiintand si o scoala de coafura-frizerie. Functionez ca si SRL dar nu am studii superioare in nici un domeniu.Intrebarea este daca pot infiinta si preda la aceasta scoala doar pe baza diplomelor de calificare .
  Cu multumiri,
  Valentina

  1. Buna Valentina,
   Iti multumim pentru aprecieri si sper sa te ajute toate informatiile pe care le impartasim.
   Legat de intrebarile tale iti trimit mai jos clarificari punctuale:
   1. Pentru infiintarea scolii cu specializare pe coafura-frizerie trebuie in primul rand sa ai ca obiect de activitate si codul CAEN 8559, alte forme de invatamant.
   2. Dupa ce ai acest CAEN ca obiect de activitate trebuie sa te acreditezi ca furnizor de formare profesionala la ANC comform ghidului prezentat de noi in acest articol pe calificarile mentionate.
   3. Trainerii care vor sustine aceste cursuri trebuie sa aiba atat diploma de Formator, cat si experientă in domeniul ce urmează sa il predea (de preferat diplome în domeniile pentru care se face acreditarea). In cazul tau poti urma cursul de formator preparator, fara studii superioare si sa predai exclusiv doar partea practica insa celalalt formator este necesar sa aiba formatorul cu studii superioare pentru a acoperii partea teoretica.
   Sper ca am lamurit toate aspectele. Iti tin pumnii in realizarea planurilor tale.
   Multa bafta!

 44. Buna ziua, dragi ”furnizori de profesionalism, informatii vitale , speranta”. Ca unul dintre multi romani plecati de nevoie din tara, doresc sa ma reintorc in Romania si sa tranfer experienta mea de munca de pe plan international in sanul comunitatii unde m-am nascut si am crescut. Sunt profesor calificat de limba engleza , cu activitate de predare in tara (la nivel liceu si facultate) si in strainatate.Intentionez sa infiintez o societate de formare profesionala, accesand codul CAEN 8559, care va furniza cursuri de limba engleza pentru copii si adulti, cu un curriculum conform unor centre internationale de training.In curand ma voi inscrie la un curs de Formator in unul dintre centrele dvs. 1)As dori sa-mi spuneti daca aceste cursuri trebuie NEAPARAT acreditate sau numai autorizarea lor este suficienta pentru a putea elibera cursantilor doar adeverinte de participare la curs de catre societatea mea. 2) Unul dintre formatori este cetatean strain, cu experienta, si cunostinte in domeniu. O diploma de formator eliberata de tara lui de provenienta , tradusa in limba romana si legalizata este suficienta sau are nevoie de una eliberata in Romania? 3)Si, ca o a treia” doleanta ” pentru dvs., puteti, va rog, sa-mi recomandati un avocat/ consilier juridic in domeniu?Va multumesc anticipat!!!Ma bucur ca va avem pe dvs.in lupta de a razbate prin incercarile grele si costisitoare oferite de birocratia din Romania.Sunteti de un real ajutor pentru toti romanii intreprinzatori, care sunt gata sa incerce sa ofere un viitor mai bun generatiilor urmatoare intr-o Romanie foarte frumoasa , dar , care sincer vorbind,TREBUIE …repopulata cat mai curand.Romanii plecati TREBUIE sa stie ca mai exista sanse in tara lor!Va imbratisez cu drag toata echipa MINUNATA!

  1. Buna Elmira,
   Multumesc frumos pentru incurajari si sper sa reusesti sa pui pe picioare ce ti-ai propus.
   Legat de intrebarile tale iti raspund punctual mai jos la fiecare intrebare.
   1. Aceste cursuri nu trebuie neaparat acreditate, singurul aspect obligatoriu este, asa cum ai spus si tu, ca firma sa aiba ca domeniu de activitate „Alte forme de invatamant”, cod CAEN 8559. Daca aceste cursuri nu sunt acreditate de ANC (Autoritatea Nationala de Calificari) poti elibera certificate de participare din partea firmei fara a avea vreo legatura cu ANC.
   2. Formatorii daca nu livreaza cursuri acreditate nu este obligatoriu sa fie acreditati sau sa aiba curs de formator facut la noi in tara.
   3. Va putem recomanda pe cineva cu mare drag, rugamintea este sa imi trimite pe e-mail, [email protected], datele dumneavoastra de contat.
   Multumesc si mult spor!

   1. Va multumesc din tot sufletul! Va voi contacta pe adresa de e-mail mentionata de dvs. Cel De Sus sa ne ajute pe toti!Va pup si succes in toate!

 45. Buna ziua,

  multumesc pentru sfaturi, sunt foarte utile! 🙂 As dori sa stiu, va rog, daca exista vreo prevedere legala privind workshop-urile . Si cum se incaseaza bani pe workshop-uri? Prin casa de marcat? Exista si alta varianta? Multumesc mult, o zi cat mai frumoasa!! 🙂

  1. Buna Ioana,
   Ma bucur ca iti sunt utile aceste informatii. Din cate stim, nu exista nicio prevedere speciala sau legala in ce priveste workshop-urile. Atat timp cat firma are ca obiect de activitate „Alte forme de invatamant”, CAEN 8559, workshop-urile se incaseaza ca orice curs cu factura iar plata se poate face prin banca cu OP sau cash cu bon fiscal pe casa de marcat.
   Multumesc si o zi faina!

 46. Salutări!

  Spuneț-mi vă rogi în ce categorie se încadrează cursurile de perfecționare și dacă pot fi susținute de ONG ce are cod CAEN pt educație iar formatorul este acreditat?
  Vă mulțumesc frumos!

  1. Buna Aristide,
   Cursurile de perfectionare sau specializare sunt o categorie a cursurilor de formare profesionala a adultilor alaturi de cursuri de calificare. Acestea pot fi sustinute de formatori acreditati si pe ONG-uri sau orice alta entitate juridica daca au ca domeniul principal de activitate codul CAEN 8559.
   Mult succes si o zi frumoasa!

 47. Bună,

  Vă rog să-mi spuneți în ce categorie se încadrează cursurile de perfecționare și dacă pot fi susținute de ONG ce are cod CAEN pt educație iar formatorul este acreditat?
  Vă mulțumesc frumos!

  1. Buna Dan,
   Asa cum am precizat si la comentariul lui Aristide, cursurile de perfectionare sau specializare sunt o categorie a cursurilor de formare profesionala a adultilor alaturi de cursuri de calificare. Acestea pot fi sustinute de formatori acreditati si pe ONG-uri sau orice alta entitate juridica daca au ca domeniul principal de activitate codul CAEN 8559.
   Multumesc frumos!

   1. ONG-ul nu se inregistreaza la Oficiul Registrului Comertului. Deci de unde cod CAEN? Poate vorbiti de posibilitatea ca acest ONG sa aiba o activitate generatoare de profit si atunci e cu totul alta situatie.

    1. Buna Maria,
     Asa este, ONG-urile nu au atribuit un COD CAEN astfel ca la acreditarea ca furnizor de Formare este necesar in cadrul domeniului de activitate sa fie cuprinse activitati de invatamant/ alte forme de invatamant.
     O zi frumoasa!

 48. Buna ziua,

  as avea o intrebare in legatura cu sustinerea unor workshop-uri. Vom activa codul CAEN 8559 (alte forme de invatamant) si persoana care va sustine workshop-urile are cursul de Formator. Trebuie sa aiba si ceva diplome ca are cunostinte in domeniile in care va sustine workshop-urile?
  Multumesc mult! O zi cat mai frumoasa!!

  1. Buna Ioana,
   Persoana care va sustine aceste workshop-uri nu este obligatoriu sa aiba diplome in domeniile in care va sustine aceste seminarii insa este recomandat sa aiba cunostintele si experienta necesara pentru a livra workshop-uri memorabile. 🙂 Daca vorbim de cursuri acreditate aici este obligatoriu ca formatorul sa aiba diploma/e care sa ateste cunostintele din domeniul in care sustine cursuri.
   Zi frumoasa!

  1. Buna Stefan,
   Codul PIC reprezintă un număr unic de înregistrare de care ai nevoie în toate etapele unui proiect Erasmus+ (de la selecţie până la raportare). Acest număr este necesar pentru interacţiunea cu bazele de date online folosite la nivel european pentru gestiunea programului atât de către Comisia Europeană cât şi de Agenţiile Naţionale şi Agenţia Executivă. În acest fel se evită solicitarea de informaţii în mod redundant şi datele pot fi actualizate automat.
   Cum se obtine acest PIC si informatii amanuntite gasesti si in link-ul de mai jos.
   http://www.erasmusplus.ro/cod-identificare-pic
   O zi frumoasa!

 49. Buna ziua,
  In primul rand va multumesc pentru toate informatiile oferite!
  Intrebarea mea este: am o intreprindere individuala cu cod unic activitate 8559. Pot demara procesul de acreditare a unui curs de stilist potezist unghii false sau este necesara infiintarea unui SRL?
  Va multumesc anticipat!

 50. Bună ziua,

  Vă mulțumesc frumos pentru toate precizările făcute. Vă rog să-mi mai spune care-s condițiile pt obținerea codului (alte forme de învățământ) și cum se obține.

  Vă mulțumesc!

 51. Pentru înregistrarea codului CAEN, ori obținerea acestuia cum trebuie procedat având în vedere că-i vorba de ONG? Trebuie specificat doar în statut, atât? Însă, asta nu implică și altceva? Adică se obține atât de ușor? Vă mulțumesc frumos pentru răspunsurile foarte bune date.

  1. Buna Dan,

   Daca ONG-ul este deja infiintat si nu ai acest CAEN trebuie facuta o Extindere obiect activitate la Registrul Comertului, daca nu este infiintat ONG-ul trebuie doar mentionat in domeniul de activitate codul CAEN mentionat. Procedura este destul de simpla.
   Mult succes!

 52. Bună seara,
  Este deosebit ce reușiți să faceți. Vă rog frumos să-mi spuneți dacă pentru seminarii, workshopuri sau chiar CURSURI de perfecționare pe o anumită temă (de exemplu cursuri de perfecționare în învățământ) ori dezvoltare personală, trebuie să fie înregistrată undeva „forma de educație” pentru care am optat? Așadar, pt a fi mai explicit vă rog să-mi spuneți dacă una din formele de educație amintite trebuiesc înregistrate pentru a le „practica”? Vă mulțumesc!

  1. Îmi dau seama că am fost cam neconcis. Așadar, trebuie să înregistrez și seminariile, cursurile de perfecționare sau workshop-urile la ANC?

   1. Buna Dan,
    Daca vrei sa eliberezi diplome acreditate de ANC care se incadreaza intr-un anumit standard ocupational este nevoie sa acreditezi aceste cursuri respectand pasii mentionati in articol. In cazul in care doresti sa livrezi cursuri, workshop-uri de perfectionare la nivel declarativ nu este necesar sa le acreditati la ANC insa trebuie sa ai in domeniul de activitate al firmei codul CAEN 8559.
    Sper sa iti fie de folos aceste informatii.
    O zi buna!

 53. Mmm.. ce bine mi-ar fi prins acest articol acum ceva timp….Nu as mai fi mers precum bastinasii cu maceta printre liane.. 🙂
  Acum am o maaare dilema:
  CINE/cum stabileste pretul unui curs de formare facut de un ONG ? Poate avea unpret diferit de la un grup la altul ?
  + ca se fac diverse intelegeri : pentru ajutor in promovarea cursului, pentru recrutarea de cursanti de catre alti cursanti etc… Cum si cui trebuie justificat pretul diferit sau scutirea de plata pentru anumiti cursanti ?
  Eu m-am gandit la contracte individuale cu fiecare cursant in care se specifica : „pretul contractului este de…………” . Trebuie anexat oare si o justificare ? (gen A facut lobby, a recrutat 2,3, 5 cursanti etc ?) sau e ok doar contractul simplu, cu pretul scris ?
  E in regula daca la unii apare : „pretul este 0 lei” ? sau Cost curs : GRATUIT.

  Multumesc anticipat

  1. Buna Monica,
   Multumesc in primul rand pentru mesaj, mi-as fi dorit sa nu trebuiasca sa mergi printre „liane” :).
   Legat de intrebarea ta, setarea pretului unui curs tine de fiecare furnizor in parte iar discounturile pe care le oferi in functie de cat lobby a facut, de numarul de cursanti recrutati in plus,de grupuri, perioade etc. tine de fiecare in parte si de politica interna de pret.
   Sfatul meu este sa consulti totusi un specialist pe ONG-uri avand in vedere ca noi suntem SRL si ne aliniem reglementarilor in aceasta zona nu cunoastem in amanunt care sunt reglementarile ce se aplica pe ONG-uri.
   Mult succes in continuare!

 54. Buna ziua!
  Doresc sa deschid o mica afacere, mai precis un curs culinar. Nu un curs pentru bucatari, pur si simplu un curs culinar de recreere, deci fara calificare la final. Nu stiu unde s-ar incadra. Ma puteti ghida in acest sens? Multumesc!

  1. Buna Gabriela,
   Chiar daca vrei sa organizezi cursuri neacreditate trebuie sa ai ca obiect de activitate alte forme de invatamant. Deci in momentul infiintarii firmei trebuie sa pui ca obiect de activitate si codul CAEN 8559. Dupa infiintarea firmei cu acest CAEN poti desfasura cursurile mentionate de tine.
   Mult succes!

 55. Bună ziua,

  Felicitări pentru munca extraordinară de pe acest site. Vă rog să- mi spuneți dacă este posibil de derulat cursuri de perfecționare printr-un ONG? De asemenea, pentru că mi-e neclar vă rog să-mi spuneți de unde iau, cum completez la dosar următoarele documente? „a) Autorizaţiile de funcţionare pentru locul de desfăşurare a pregătirii teoretice şi practice (copii):

  1. Autorizaţia de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI);

  2. Autorizaţia sanitară;

  3. Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii;

  4. Autorizaţia de mediu, dacă este cazul;

  5. Autorizaţia sanitară veterinară, dacă este cazul, sau contractul încheiat cu agentul economic din care să reiasă că deţine autorizaţiile legale pentru desfăşurarea pregătirii.

  b) Avizul de la autoritatea de reglementare, pentru profesiile sau ocupaţiile pentru care există cerinţe speciale la organizarea pregătirii profesionale, dacă este cazul (copie).

  c) Avizul din partea organismelor abilitate să coordoneze activitatea în ocupaţii cu regim de muncă special, pentru spaţiile folosite pentru pregătirea teoretică şi practică, dacă este cazul (copie).”

  1. Buna Dan,
   Multumim pentru incredere si aprecieri.
   Sigur ca da, poti organiza cursuri de calificare/specializare print-un ONG. Legat de toate autorizatiile necesare la dosar, pentru acreditarea ca furnizor de formare profesionala, sugestia mea este sa apelezi la un avocat/consilier juridic. Nefiind o actiune pe care o facem periodic noi am apelat la un specialist pe zona asta. Daca ai nevoie te putem ajuta cu o recomandare.
   Multumesc si spor in toate!

 56. Buna ziua!Va rog spuneti mi ce acte imi trebuie pentru a deschide o scoala de make up?Cu o Inteprindere Individuala se poate?Curs de baza si specializare in acest domeniu.Ce alte documente imi trebui?Trebuie sa fac si curs de formator?Va multumesc!

  1. Buna Adina,
   Pentru a-ti putea deschide o firma cu specializarea pe domeniunul mentionat de tine trebuie sa urmezi pasii de mai jos. Propriu-zis infiintezi o firma care are ca obiect de activitate alte forme de invatamant, mai clar cursuri pe domeniile pe care tu le acreditezi.Denumirea de „Scoala de make-up” o poti folosi in procesul de promovarea a brandului. Iata mai jos pasii:
   1.In primul rand ai nevoie de o firma SRL, ONG sau Asociatie/Fundatie cu codul CAEN 8559. Intreprinderile Individuale si PFA-urile nu pot fi acreditatet ca furnizor de formare profesionala.
   2.Dupa infiintarea firmei trebuie acreditate cursurile atat de calificare, cat si de specializare (cum doresti tu) pe domeniul dorit de tine la ANC comform ghidului prezentat de noi in acest articol.
   3.Trainerii care vor sustine aceste cursuri trebuie sa aiba atat diploma de Formator, cat si experientă in domeniul ce urmează sa il predea (de preferat diplome în domeniile pentru care se face acreditarea)
   Sper sa te ajute toate aceste detalii!
   Multa bafta!

 57. Buna ziua,

  Apreciez foarte mult articolele dvs in care explicati foarte clar pasii pentru un anumit proiect (fie ca e vorba de deschiderea unui business de training, fie ca e vorba de autorizarea unui curs sau alt proiect din zona acesta). Majoritatea tin aceste informatii „ascunse” dintr-o teama de a nu ajuta un „posibil competitor” (presupun).
  Felicitari pentru deschidere si claritate in acest gen de articole!

  P.S. Si o intrebare, poate un pic „off-topic” : In domeniul training-ului (fie ca e vorba de un PFA sau un SRL la inceput de drum), cat de necesare sunt serviciile juridice si la ce costuri se pot ridica? Pentru ca, fiind la inceput, ai nevoie de un sfat legal, poate de un contract, poate de o parere avizata…. cat e de important sa lucrezi cu o firma de avocatura/avocat, tinand cont ca la inceputul oricarui business incerci sa mentii cheltuielile la minim?

  Multumesc pentru atentia acordata fiecarui comentariu!

 58. Foarte utile informatiile prezentate de dvs. Va multumesc.
  Totusi, as avea 2 intrebari: fiindca as dori sa deschid un centru cultural in care sa fie predate cursuri de limbi straine, trebuie sa urmez pasii prezentati de dvs? Sunt cursurile de limbi straine considerate precum cursuri de formare profesionala sau intra in alta categorie?
  Va multumesc anticipat.

  1. Buna Miha,
   Multumim pentru aprecieri! Specific pe intrebarea ta iti pot spune sigur ca nu exista ocupatie pentru domeniul in care doresti tu sa deschizi centul cultural insa te indrum cu placere catre ANC care se ocupa de acreditarea cursurilor si iti pot oferi informati clare si sigure legate de orice tip de acreditare. Mai jos contact direct de la ANC. Pasii mentionati sunt specifici pentru acreditarea cursurilor de specializare/perfectionare/calificare unde nu se incadreaza cursurile de limbi straine.
   http://www.anc.edu.ro/
   Mult spor!

 59. Buna ziua,

  Daca sunt absolventa de psihologie si am atestatul de Formator, dar nu si atestatul de libera practica de la COPSI, pot preda cursurile de Consilier Vocational si de Consilier pentru Dezvoltare Personala? Am experienta peste 10 ani ca Trainer in formarea adultilor.
  Va multumesc anticipat!

  1. Buna Adriana,
   Consilier Vocational are cod – cor 242315
   Consilier Dezvoltare Personala are cod COR 242324
   Din informatiile pe care le detin nu ar fi nevoie si de atestatul de la COPSI, intrucat aceste cursuri nu sunt sub egida copsi ci sunt sub egida ANC (fost CNFPA).
   Avand si facultatea de psihologie si cursul de formator ar trebui sa intrunesti toate conditiile necesare. Este posibil ca ANC sa-ti solicite sa ai si tu la randul tau absolvite cele doua cursuri, insa cel mai potrivit in aceasta situatie este sa verifici cu ANC prin solicitarea unui raspuns oficial. Ce mai poti face este sa vezi ce conditii trebuie indeplinite pentru cele doua cursuri. Teoretic, este usor, insa acum observ ca ANC isi reorganizeaza siteul si nu gasesc aceasta informatie.

   Mult succes si sa faci o treaba buna 🙂

   1. Multumesc mult, Marian. Apreciez mult promptitudinea cu care mi-ai raspuns. Chiar daca detin cunostintele teoretice necesare, am luat decizia sa urmez si eu cele doua cursuri, tocmai pentru ca imi doresc sa fac treaba buna, asa cum ma indemni si tu :)) Niciodata nu le stim pe toate, asa ca sunt convinsa ca vor fi niste experiente minunate! Mult succes in tot ce faci!

 60. In primul rand felicitari pentru continut! Sunteti profesionisti!
  1. Va rog frumos sa-mi spuneti daca formatorii unei societati de formare profesionala trebuie sa fie angajatii acesteia sau pot avea alta forma de colaborare si care ar putea fi aceasta forma.
  2. Pentru autorizarea de cursuri pentru obtinerea de competente cheie, comune mai multor ocupatii, exista un numar minim de ore necesare pentru un curs?
  3. Am inteles din celelalate comenturi ca sunt necesari doi formatori pentru autorizarea unui curs. Acest lucru este valabil pentru orice fel de curs?
  Va multumesc frumos,

  1. Buna Marius,
   Multumim frumos pentru aprecieri!Legat de intrebaile tale iata mai jos raspunsurile:
   1. Formatorii pot avea alta forma de colaborare, nu trebuie sa fie neaparat angajati ai companiei ci pot colabora cu firma prin contract de prestari servicii daca au firma/pfa sau drepturi de autor. Oricum este un punct sensibil si este bine sa verifici cu juristul si contabilul tau pe cazuri punctuale.
   2. Numarul minim de ore se stabileste in functie de specializarea pe care vrei sa acreditezi cursul si de nivelul de formare, sfatul meu este sa intrebi specific la ANC atunci cand vrei sa autorizezi cursul, uite si un link unde ai informatii detaliate http://www.anc.edu.ro/?page_id=56
   3.Numarul de traineri este obligatoriu de 2 atunci cand se autorizeaza un curs indiferent de specializare.
   Sper sa te ajute aceste informaatii si daca mai ai intrebari iti sunt cu drag la dispozitie.
   O zi frumoasa!

 61. Pot autoriza un curs de Machior daca am PFA cu CAEN 8559? Sau trebuie societate comerciala?!

  1. Buna Oana,
   Furnizorii de formare profesională sunt prestatorii de servicii de formare profesională, persoane juridice de drept public sau privat, care au prevăzut în actul de înființare activități de formare profesionala (cod CAEN 8559). PFA-ul nu intra in categoria persoanelor juridice.
   O zi frumoasa!

 62. Buna ziua si felicitari pentru articol, foarte bine structurat,

  As dori sa imi deschid o scoala de Bucatari. Eu am urmat un curs de formator la Extreme Training, am urmat un curs de bucatar si am obtinut diploma, pentru acreditarea unui curs am inteles ca trebuie sa fie minim doua persoane. Firma va fi pe numele meu, de asemenea voi fi unul dintre formatori (teorie). A doua persoana trebuie sa detina o diploma de formator si o diploma tot de bucatar sau poate avea o diploma in orice alt domeniu (ex.: HR, Marketing, etc.)?

  Va multumesc!

  1. Buna Bogdan,
   Pentru acreditarea unui curs intr-adevar sunt necesari 2 traineri. Acestia trebuie sa duca la dosar diplome și certificate care sa corespunda cu profilul sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire. Deci celalat formator trebuie sa detina si el diploma de formator plus un certificat si practica in domeniul pe care vreti sa-l acreditati.
   Sper sa te ajute aceste informatii iar daca mai ai nevoie de detalii suplimentare despre acreditarea formatorilor si a cursurilor gasesti si in pagina ANC http://www.anc.edu.ro/?page_id=56
   Multumesc!

 63. Buna ziua!
  In cazul autorizari unui curs online mai este necesara închiriere pentru o sală de curs?
  Se pastreaza aceasi structura in cazul autorizarii unui curs online? Multumesc!

 64. Felicitari pentru explicatii.
  As dori sa va intreb daca pentru cod CAEN 8559, o societate comerciala cu CA peste 65000 euro trebuie sa treaca la impozit pe profit sau se incadreaza la exceptii adica plateste doar impozit pe venit.
  Multumesc.

  1. Buna Iuliana,
   Multumim frumos, daca mai ai nevoie de informatii suplimentare te ajutam cu drag.
   Legat de intrebarea ta, societatea trebuie sa treaca la impozit pe profit dat fiind ca a depasit pragul limita de 65000 de euro, limita in care se incadra la plata impozitului pe venit.
   O zi frumoasa!

 65. Va multumesc foarte mult pentru ajutor.Am o intrebare.Este valabila exact aceeasi metodologie si pentru acreditarea cursurilor ce tin de activitati de infrumusetare? Si anume Stilist-protezist unghii.
  Care este prima institutie catre care trebuie sa ma adresez?
  Va multumesc! Un an nou minunat!

  1. Buna ziua ,

   Cursurile ce tin de activitati de infrumusetare ( ex. Stilist- protezist) au aceeasi metodologie de acreditare ca si cursurile de specializare/ perfectionare. In cazul in care aveti infiintata societatea cu codul CAEN 8559 “Alte forme de învăţământ” si achitate taxele, impozitele şi contribuţiile către stat, puteti pregati documentele care atesta indeplinirea conditiilor de eligibilitate . Pasul urmator ar fi achitarea taxei de autorizare si depunerea dosarului la secretariatul comisiei de autorizare din judeţul în care aveţi înregistrat sediul social al firmei.

   Daca aveti nevoie de alte informatii, va stam cu placere la dispozitie si la nr. de tel. 0726 00 55 55.

   O zi excelenta !

 66. Buna ziua,
  multumim pentru informatii, sunt foarte utile! As avea o intrebare, in cadrul aceluiasi dosar de autorizare (primul de altfel), se pot depune documentele necesare pentru mai multe cursuri? Adica as dori sa pot derula un curs de manager de proiect, dar si unul de formator. Le pot incadra in acelasi dosar?
  Multumesc!
  O zi buna!

  1. Buna ziua Ioana,

   In cadrul aceluiasi dosar de autorizare, nu se pot depune documente pentru mai multe cursuri. Fiecare curs va avea propriul dosar care va contine documentele necesare in vederea autorizarii.

   Daca ai nevoie de alte informatii, iti stam cu placere la dispozitie si la nr. de tel. 0726 00 55 55.

   O zi excelenta !

 67. Buna ziua! Multumim entru informatii, sunt foarte pertinente. Doresc sa autorizez un curs pentru experti accesare fonduri europene, si nu reusesc sa gasesc nicaieri care ar putea fi costul Formularelor certificatelor de absolvire, precum si suplimentele descriptive(probabil ca sunt per cursant), pentru care am inteles ca ANC percepe o taxa suplimentara, in afara de taxa de autorizare. Ma puteti ajuta, aveti idee care ar putea fi intervalul in care se regaseste acest cost?
  Multumesc mult!

  1. Buna ziua Luciana,

   Formularele certificatelor de absolvire si suplimentelor descriptive se elibereaza in functie de numarul persoanelor care au sustinut si promovat examenul de certificare. Achizitionarea acestora se face pe baza unei cereri depuse la Registratura ANC si a documentelor de la sustinerea examenului ( in dublu exemplar) . Costul este infim, regasindu-se in intervalul 0,1 – 0,2 lei/exemplar.

   Daca ai nevoie de alte informatii, iti stam cu placere la dispozitie si la nr. de tel. 0726 00 55 55.

   O zi excelenta !

 68. Abia am infiintat firma la care sunt administrator unic, la care am introdus si codul 8559,desfasor activitatea de croitorie,am spatiul meu,am masinile mele, vreau sa formez profesional tinere in aceasta meserie,pe linga diploma de bacalaureat am si o diploma eliberata de Soala de arte cu specializarea Design vestimentar.Pot sa fac acest lucru?Ma pot considera cu aceasta diploma formator?Ce pasi trebuie sa urmez?Multumesc.

  1. Buna ziua Lacramioara,

   Pentru acreditarea unui curs sunt necesari doi formatori. Daca vei avea diploma de Preparator (studii medii), vei putea fi unul dintre acestia, numai pentru partea practica a trainingului. Pentru partea teoretica, va fi nevoie de o persoana cu diploma de Formator (studii superioare) si calificare in domeniul predat.

   Daca ai nevoie de alte informatii, iti stam cu placere la dispozitie si la nr. de tel. 0726 00 55 55.

   O zi excelenta !

 69. Buna seara . Eu detin experienta si diploma in domeniu precum si cea de formator. Doresc sa acreditez un curs , pot fi tot eu formator , eu fiind si administratorul firmei ? multumesc

  1. Buna ziua Raluca,

   Pentru acreditarea unui curs este nevoie de doi formatori care vor participa la desfăşurarea programului de formare. Tu poti fi unul dintre acestia, chiar daca esti administratorul firmei. Intre formatori si furnizorul de formare trebuie sa existe contract de munca sau colaborare.

   In cazul in care ai nevoie de alte informatii, iti stam cu placere la dispozitie si la nr. de tel. 0726 00 55 55.

   O zi excelenta !

 70. Buna ziua,

  Pentru a acredita un curs de machior, cati formatori sunt necesari si daca diploma de Preparator COR 333309 este suficienta sau este nevoie de cea de Formator?

  Multumesc

  1. Buna ziua Cristina,

   Pentru acreditarea unui curs sunt necesari doi formatori. Unul dintre acestia poate avea diploma de Preparator pentru partea practica a cursului, pentru partea teoretica fiind necesara cea de Formator.

   O zi excelenta !

 71. Buna ziua,
  Multumesc frumos pentru descrierea pasilor ce trebuie urmati. Eu sunt autorizata de statul irlandez sa ofer training-uri in Haccp si Food Safety , stiti cumva daca statul roman ar recunoaste certificarile mele?

  Multumesc anticipat pentru raspuns,
  Otilia Rosu

  1. Buna ziua Otilia,

   In Romania, procedura de echivalare a studiilor este posibila in cadrul Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor. Mai multe informatii poti obtine accesand link-ul urmator http://www.cnred.edu.ro/#Prezentare.

   Daca ai nevoie de alte informatii, iti stam cu placere la dispozitie si la nr. de tel. 0726 00 55 55.

   O zi excelenta !

 72. Multumim pentru informatii, este de un real ajutor. CAEN-ul 8559 trebuie obligatoriu sa fie domeniul principal de activitate sau poate fi si cel secundar ? Deoarece am deja activitatea principala de salon de infrumusetare si spatiul imi permite si pentru o scoala de meserii . Va multumesc anticipat

  1. Buna ziua Alina,

   Pentru a livra cursuri acreditate, codul CAEN al societatii trebuie sa fie 8559 ( Alte forme de invatamant). Mai multe informatii poti obtine vizitand site-ul ANC http://www.anc.edu.ro/.

   O zi excelenta !

 73. Multumim ca va ganditi si la cei care nu stiu de unde sa inceapa cu actele
  Am un salon de coafura si as dori sa deschid in acelasi spatiu si o scoala de coafura si frizerie.Credeti ca as putea obtine autorizatiile?De unde sa incep?
  Multumesc anticipat pt raspuns

  1. Buna ziua Iuliana,

   Este posibil sa deschizi o scoala de coafura si frizerie in cadrul salonului de coafura si totodata sa obtii autorizatiile necesare . Cursurile se autorizeaza doar pe persoana juridică ce are cod CAEN 8559, prin urmare trebuie sa infiintezi societatea cu codul CAEN mentionat.

   Daca ai nevoie de alte informatii, iti stam cu placere la dispozitie si la nr. de tel. 0726 00 55 55.

   O zi excelenta !

 74. Pentru a acredita un curs, formatorul trebuie sa aibe o anumită experienta sau are nevoie doar de diploma de formator pentru a fi eligibil pentru acreditarea cursului respectiv de formare

  1. Buna ziua Marius,

   Pentru a acredita un curs, trainerul trebuie să dețină diploma de Formator și experienta în domeniul predat . La dosarul de acreditare se depun copii ale diplomelor şi certificatelor din care reiese că deţine specializarea cerută de programul de formare .

   Daca ai nevoie de alte informatii, iti stam cu placere la dispozitie si la nr. de tel. 0726 00 55 55.

   O zi excelenta !

 75. Buna ziua,
  Este excelent articolul si informatiile din el! Sunt curioasa daca ceea ce ati prezentat aici, se poate aplica si la piata de „self-help / dezvoltare personala”.
  Sunt foarte multe seminarii si cursuri din domeniul acesta in care se folosesc combinatii de tehnici din zone precum psihologie (terapii comportamentale, psih.pozitiva, psihodrama), NLP, consiliere..
  Nu-mi dau seama daca un astfel de curs poate fi autorizat. Si daca da, in ce categorie intra?
  Multumesc.

  1. Buna ziua si felicitari pentru articol!
   Este foarte clara si concisa procedura pentru autorizarea unui curs acreditat!
   Insa, eu doresc sa deschid o firma ca carui obiect de activitate sa fie realizarea cursurilor de muzica, dans, teatru, modeling, pictura, etc. atat pentru adulti cat si pentru copii. In urma realizarii acestor cursuri, persoanele inscrise nu vor primi certificate acrditate, recunoscute de niciun minister. Se vor acorda, la cerere, doar adeverinte/certificate care sa demonstreze faptul ca au participat la un curs organizat de firma noastra.
   In acest caz, de ce autorizari este nevoie?
   Instructorii trebuie sa aiba o anumita specializare?

   Va multumesc anticipat si va doresc o zi frumoasa!
   Elena

 76. Foarte utile informatiile!!!
  Incerc intocmesc dosarul pentru autorizarea unor cursuri de limba engleza organizate de o scoala particulara de limbi straine. Referitor la codul CAEN, in actul de infiintare este trecut doar „8552 – invatmant in domeniul cultural, limbi straine, muzica, teatru, dans etc”. Trebuie sa fie trecut neaparat 8559 pentru a fi indeplinite conditiile de eligibitate sau este suficient codul de mai sus – fiind mentionate si limbile straine?
  Va multumesc anticipat pentru raspuns!

 77. Foarte clar demersul pentru autorizare. Multumiri in acest sens. Va rog un sfat sunt o organizatie si vreau sa autorizez un curs de perfectionare pentru psihopedagogi si psihologi metode in abordarea autismului. Credeti ca este posibil? Multumesc

  1. Buna ziua,

   Va multumim pentru aprecieri ! In ceea ce priveste solicitarea dvs., puteti autoriza cursul Pedagog de recuperare (COR 333003). Aplicarea metodelor de intervenţie în autism este legală din punct de vedere profesional în cazul următoarelor standarde ocupaţionale:

   – Psiholog (COR 244511), absolvent al Facultăţii de Psihologie;

   – Psihopedagog (COR 244512), absolvent al Facultăţii de Psihopedagogie Specială sau al unui curs de formare profesională;

   – Pedagog de recuperare (COR 333003), curs de formare profesională atestat de Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii prin Autoritatea Naţională de Calificare (fostul CNFPA).

   Mai multe informatii puteti gasi pe site-ul ANC http://www.anc.edu.ro/.

   O zi excelenta !

 78. Buna ziua!
  Doresc deschiderea unei scoli de modeling iar printre cursuri se numara si „make-up”, foto, bune maniere. Pana la a demara acest proiect am purtat discutii cu un fost model, si un fotograf pentru viitoarea colaborare. Avend in vedere ca aceste cursuri se adreseaza persoanelor cu varste cuprinse intre 14 si 25 de ani dar doresc eliberarea unor diplome de absolvire, este obligatorie acreditarea, e necesara colaborarea cu persoane ce au urmat cursuri de formatori?
  Multumesc!

  1. Buna ziua,

   In cazul in care doriti eliberarea unor certificate de absolvire acreditate, este obligatorie acreditarea cursurilor si colaborarea cu persoane ce au urmat cursul Formator.
   Mai multe informatii despre autorizarea unui curs puteti gasi aici http://www.traininguri.ro/cum-autorizez-curs/ , iar legislatia in vigoare pentru solicitarea dvs. o gasiti pe site-ul ANC http://www.anc.edu.ro/.

   O zi excelenta !

 79. Am urmat procedura legala(OUG 129/2000 s.c.l.),mentionata si de Dvs. pentru intocmirea dosarelor de autorizare in vederea organizarii cursurilor de specializare(„agent control acces”,”agent interventie paza si ordine”,urmeaza „agent securitate incinte”),si am obtinut autorizarile de la structura Dvs. din judetul meu !!! Am fost instiintat ca o asociatie/fundatie din judetul Iasi ar fi sesizat conducerea structurii Dvs.locale ca ceva nu ar fi in ordine !?Rog,un raspuns „cristal”(ca cele de mai sus !),pentru a vedea care este situatia si,dupa caz sa reiau procedura recomandata !!! rog,daca se poate si comunicare bilaterala ! Multumesc mult !

  1. Buna ziua,

   Articolul a fost redactat pentru a veni atât în sprijinul cursanților Extreme Training, cât și în sprijinul companiilor interesate să-și autorizeze un curs. Pentru a solutiona problema prezentata, trebuie sa va adresati ANC ( Autoritatea Nationala pentru Calificari) http://www.anc.edu.ro/ .

   O zi excelenta !

 80. am o intrebare ! daca sunt autorizata pe un curs de calificare coafor-frizer-manichiurist-pedichiurist si organizez un curs de initiere pentru modulul de frizer, pe diploma de absolvire la denumire program scriu Frizer sau Coafor-frizerie-manichiurist-pedichiurist?

  1. Buna Lavinia,

   In cazul in care organizezi un curs de initiere pentru modulul frizer, pe certificatul de absolvire vei scrie la denumire program Frizer.

   O zi excelenta !

 81. Foarte utile informatiile postate. Multumesc!
  Va rog sa ma ajutati, in masura in care se poate, cu o informatie. Care este diferenta intre un curs de perfectionare si unul de secializare?
  Multumesc anticipat!

  1. Buna ziua,

   Conform OG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata 2014, Cap. I, art. 8, alin. C, „perfectionarea, respectiv specializarea, reprezinta pregatirea profesionala care conduce la dezvoltarea sau completarea cunostintelor, deprinderilor sau competentelor profesionale ale unei persoane care detine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competentelor in cadrul aceleiasi calificari, dobandirea de competente noi in aceeasi arie ocupationala sau intr-o arie ocupationala noua, dobandirea de competente fundamentale/cheie sau competente tehnice noi”.

   Practic, nu exista diferente intre cele doua forme de pregatire, depinde doar de modul in care acestea se acrediteaza.

   O zi excelenta !

 82. Multumesc frumos pentru informatie si modul de prezentare. Mult succes in organizarea cursurilor.

 83. Imi plac foarte mult informatiile concise, la obiect. Sunt incantata de materialul pe care l-ati furnizat tuturor.
  Va multumesc mult!

 84. Daca toti romanii ar da mai departe informatiile bune, fara sa astepte sa moara si capra vecinului Romania ar fi cea mai bogata tara a lumii. Ma faceti sa fiu mandra ca traiesc in Romania.Multumesc- sunteti atat de frumosi!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cursuri București

Cursuri online

Cursuri Online/Live

Ultimele articole:
6 ebookuri extreme training

Descarcă gratuit 6 ebookuri in format PDF

Unde îți trimitem ebookurile?

Ce e-bookuri primesti?

Vezi informații confidentialitate prin click aici!

Vezi termeni și Condiții utilizare website Extreme Training prin click aici!