Curs EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE

CONSTANȚA

12-15 Decembrie 2019

curs expert achizitii publice
logo curs acreditat

DESPRE CURS EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE

Perioadă desfășurare

12-15 Decembrie 2019

Durată curs

4 zile

Certificare Curs

Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC)

Condiții Participare

Studii superioare finalizate cu examen de licență

Trainer Curs

Costel Susanu

Localitate desfășurare

Constanța

Rezervari locuri și detalii

online pe această pagină sau telefonic (0726005555)

Valoare investiție

790 lei (Prețul este redus de la 990 lei) pentru înscrierile și plățile efectuate până la data de 18 Noiembrie 2019

Înscrie-te acum!
99000 Lei (-21%)
79000 Lei
contact cursuri extreme training
curs expert achitii publice actualizat noile prevederi

Curs Expert Achiziții Publice Acreditat și actualizat conform legislației curente din România

Procesul achizițiilor publice este un proces dinamic, în evoluție permanentă, cu principii, reguli și norme ce trebuie stăpânite și utilizate corect, la timp, uniform,  cu echilibru și în regim de confidențialitate, sub sancțiuni severe.

Conform legislației în vigoare, compartimentele interne specializate în domeniul achizițiilor urmează a fi formate din cel puțin 3 persoane, dintre care cel puțin două treimi trebuie să aibă studii superioare, precum și specializări în domeniul achizițiilor publice.

Cursul propus, dincolo de faptul că pleacă de la premisa că procesul achizițiilor publice reprezintă un proces dinamic, în evoluție permanentă, cu principii, reguli, norme ce trebuie stăpânite, utilizate corect, la timp, uniform, cu echilibru, confidențialitate, sub sancțiuni severe, își propune să specializeze personalul implicat în achiziții publice în cadrul achizitorilor, cât și al ofertanților.

Pentru a facilita accesul la Cursul de Expert Achiziții Publice Mixt suntem mai aproape de tine. În acest sens, se organizează și în orașele: ConstanțaTimișoaraIași, iar în București dedicat Autorităților ContractanteBucurești dedicat Ofertanților.

Iată câteva motive pentru care merită să participi la acest Curs de Expert Achiziții Publice:

 1. Vă veți familiariza cu noile concepte introduse de noul pachet de legi în materie de achiziții publice pentru a afla ce vor conține strategiile de achiziții pe care trebuie să le realizați, cum se planifică/inițiază/derulează/finalizează o procedură de achiziție publică;
 2. Veți afla cum vor fi monitorizate procedurile de achiziție, ce valențe va căpăta principiul asumării răspunderii;
 3. Veți afla ce motive de excludere trebuie să analizați și să verificați, ce capacități trebuie să solicitați și să evaluați;
 4. Veți afla ce noi criterii de atribuire urmează să fie utilizate, cum se va analiza o ofertă cu preț aparent neobișnuit de scăzut;
 5. Veți afla ce presupun procedurile de achiziție realizate integral electronic;
 6. Veți analiza etapele procedurale concrete care trebuie parcurse în situația depunerii unei contestații, atât din perspectiva unei autorități contractante, cât și din cea a unui ofertant;
 7. Veți identifica resursele online oficiale și relevante ce pot fi utilizate pe parcursul derulării procesului de achiziție.
beneficii curs expert achizitii publice

Cui se adresează Cursul Expert Achiziții Publice?

Cursul se adresează deopotrivă, cumpărătorilor – autorităților/ entităților contractante și vânzătorilor – ofertanților. Mixul de participanți e relevant și benefic pentru că, în cadrul trainingului autoritățile contractante înțeleg modul de gândire al ofertanților, iar aceștia din urmă vor afla din culisele autorităților informații ce facilitează procesul unei achiziții publice.
Filozofia, privită astfel în oglindă, înseamnă:

Autorităților contractante/ Entităților contractante: Angajaților din compartimentele/ departamentele de achiziții
 • Angajaților din compartimentele / departamentele de achiziții
 • Membrilor comisiilor de evaluare
 • Experților cooptați
 • Persoanelor responsabile cu achizițiile publice
 • Achizitorilor
 • Persoanelor juridice de drept privat, dar care devin, prin efectul fondurilor atrase autorități obligate să respecte fie prevederile legislației în achiziții publice, fie prevederile legislației specifice achizițiilor din fonduri structurale
 • Celor ce intenționează să acceadă la domeniu, indiferent de pregătirea anterioară
Vânzătorilor – Ofertanților
 • Angajaților departamentelor de ofertare
 • Managerilor
 • Directorilor de vânzări
 • Juriștilor
 • Economiștilor
 • Tehnicieni implicați în ofertare
 • Celor ce intenționează să acceadă la domeniu, indiferent de pregătirea anterioară

Exclusivitatea structurii grupelor de participanți permite nișarea subiectelor  abordate, dedicarea de timp și informație într-un mod ce tinde către exhaustiv cu privire la maniera de abordare a procesului de achiziții publice  din perspectiva ambelor părți contractante.

AGENDĂ CURS EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE

Puteți participa la cursul acreditat de Expert Achiziții Publice indiferent de nivelul cunoștințelor în domeniu. Structura grupelor de participanți permite o manieră de abordare a procesului de achiziții publice din perspectiva ambelor părți contractante. Reprezentanții autorităților contractante și cei ai ofertanților vor avea ocazia să schimbe informații, să analizeze bune practici, să identifice împreună soluții de optimizare a procesului de achiziții publice, în cadrul legal existent.
Cursul e conceput astfel încât să acopere atât așteptările începătorilor, dar și a celor ce au acumulat deja experiență în domeniu.
Conceptul e simplu: legea achizițiilor publice, domeniul achizițiilor publice rămâne și pentru cei cu experiență un domeniu inepuizabil, ce nu-și dezvăluie niciodată în mod complet toate fațetele, căci niciodată o speță nu seamănă la indigo cu o alta deja studiată.

module curs

11 module

curs intensiv

4 zile intensive

curs complet

Curs complet

curs intensiv

Curs Practic

TEMATICĂ CURS EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE

MODUL 1

Cadrul legislativ al Achizițiilor Publice: 4 Legi, 2 Hotărâri de Guvern. Domeniul de aplicare al fiecăreia

 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 • Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale
 • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 • HG 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice la Legea 99/2016 (Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016)
 • HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice la Legea 98/2016 (Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016)
 • Analizând structura grupelor de participanți la cursurile anterioare, a rezultat de fiecare dată un interes cvasi-unanim pentru achiziții publice clasice, reglementate de Legea 98/2016, HG 395/2016 și gestionarea remediilor și căilor de atac reglementate de Legea 101/2016, motiv pentru care aceste acte normative vor fi abordate în special și în detaliu pe timpul cursului. Achizițiile sectoriale și concesiunile, reglementate de Legea 99/2016, HG 394/2016 și Legea 100/2016 vor fi abordate la nivelul caracteristicilor generale. Dacă în grupă vor fi cursanți interesați, există posibilitatea detalierii acestora în cadrul unui plan individual ad-hoc de pregătire.

MODUL 2

Identificarea și prezentarea instituțiilor care interfereaza cu domeniul achizițiilor. ANAP, AADR-SEAP, CNSC

 • ANAP (Agenția Națională pentru Achiziții Publice)
 • AADR (Agenția pentru Agenda Digitală a României) - operatorul SEAP (Sistemul Electronic de AChiziții Publice)
 • CNSC (Consiliul Național de Soluţionare a Contestaţiilor)

MODUL 3

Principii care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică

 • Nediscriminarea
 • Tratamentul egal
 • Recunoașterea reciprocă
 • Transparența
 • Proporționalitatea
 • Asumarea răspunderii

MODUL 4

Necesități

 • Referate de necesitate
 • Strategia de achiziții și planul anual de achiziții
 • Atribuțiile și rolul responsabililor cu achizițiile (departament, compartiment, persoana desemnată).

MODUL 5

Tipul de procedură aplicat

 • Prag valoric – Valoarea estimată a procedurii
 • Lotizare
 • Modalitate de atribuire: contract/acord cadru
 • Tipuri de proceduri. Termene
 • Achiziții directe

MODUL 6

Strategia de contractare / Documentația de atribuire

 • Conținutul strategiei de contractare
 • Alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare
 • Alegerea și justificarea criteriului de atribuire – oricare ar fi acesta: prețul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preț, cel mai bun raport calitate-cost
 • Justificarea valorii estimate, a lotizării/nelotizării
 • Conținutul documentației de atribuire - DUAE, Instrucțiuni cître ofertanți, Caiet de sarcini, Contract, Formulare
 • DUAE - Documentul unic de Achiziție European: conținut, mod de generare, mod de completare
 • Documetatții de atribuire obligatorii stabilite de ANAp. Documentații

MODUL 7

Numirea comisiei de evaluare / experților cooptați

 • Investire
 • Atribuții
 • Conflict de interese

MODUL 8

Platforma SEAP / Evaluare

 • Ce conține platforma SEAP și cum este structurată – tipuri de anunțuri, proceduri de achiziție asociate anunțurilor
 • Cum te înregistrezi în SEAP. Simulare
 • Cum achiziționezi din catalogul SEAP. Simulare
 • Cum încarci documente aferente unei proceduri de achiziție. Realizarea unei Fișe de date a achiziției. Criterii minime de calificare: proporționale, reprezentative; modalitățile de prezentare a propunerii tehnice și a propunerii financiare – conținutul fiecăreia dintre acestea. Modalitatea de prezentare a ofertei. Simulare
 • Realizarea unui DUAE. Corelarea cu fișa de date a achiziției. Simulare
 • Derularea unei proceduri de atribuire on line. Simulare
 • Acțiuni întreprinse în faza de publicitate a unui anunț – clarificări, notificări, contestații
 • Deschiderea ofertelor. Citirea unui răspuns DUAE. Acțiuni întreprinse în perioada de evaluare a ofertelor primite
 • Garanția de participare. Original sau nu? Clarificări asupra acesteia
 • Cum s-a participat: independent, în asociere, cu sau fără subcontractanți, cu sau fără terți susținători. Implicarea/analiza/obligațiile ofertantului independent, al fiecărui membru al asocierii, al subcontractantului propus (subcontractanților propuși) al terțului (terților) susținători. DUAE pentru fiecare entitate participantă. Criterii minime de calificare: cine și cum le îndeplinește
 • Ofertanți ADMIȘI. Ofertanți RESPINȘI. Clarificări adresate în perioada de analiză și evaluare. Efecte
 • Criterii de atribuire. Aplicare. Clasamentul ofertelor
 • Justificarea unui preț aparent neobișnuit de scăzut raportat la valoarea estimată a achiziției
 • Oferta plasată pe primul loc. Efecte. Documente suport declarate în DUAE, valabile la data prezentării
 • Comunicări către ofertanți
 • Particularități în atribuirea contractelor finanțate din fonduri europene
 • Notificări prealabile. Contestații. Efecte

MODUL 9

Dosarul achiziției

 • Conținut
 • Procesele verbale de evaluare - modele obligatorii stabilite de ANAP
 • Raportul procedurii de achiziție
 • Accesul la dosar

MODUL 10

Notificări prealabile. Contestații

 • Termene în funcție de valori estimate. Praguri valorice
 • Cauțiunea stabilită pentru soluționarea contestației
 • Obligațiile autorității/entității contractante
 • Obligațiile contestatorilor
 • Decizii / Efecte

MODUL 11

Ofertant câștigător / Contract

 • Perioada obligatorie de așteptare pentru încheierea contractului
 • Monitorizarea contractului în perioada de implementare
 • Modificări ale contractului în perioada de implementare
 • Modificări substanțiale, modificări nesubstanțiale
Înscrie-te acum!
99000 Lei (-21%)
79000 Lei
contact cursuri extreme training
Vezi mai jos câteva dintre întrebările la care vei găsi răspuns la cursul de Expert Achiziții Publice!
Răspunsuri la întrebările din partea Autorităților Contractante:
 • Cum se ajunge de la nevoia de “a cumpăra” la “achiziția publică” și, ulterior, la planul de achiziții și la strategia de achiziții
 • Conținutul și structura unei strategii de contractare
 • Conținutul și structura unui dosar de achiziție; maniera în care se ajunge la un dosar de achiziție impecabil
 • Cum se ajunge la o documentație de atribuire impecabilă, incontestabilă, la un instrument de lucru eficient pentru comisia de evaluare
 • Cum se ajunge la vânzătorul de bună credință
 • Cum se ajunge la semnarea unui contract de achiziție publică la timpul estimat
 • Cum se ajunge la o procedură de achiziție fără corecții financiare, fără suspiciuni de neregulă, fără suspiciuni de fraudă
Răspunsuri la întrebările participanților din partea Ofertanților:
 • Cum se ajunge de la nevoia de “a vinde” la “autoritatea publică” și, ulterior, la planul de execuție
 • Conținutul și structura unei strategii de contractare
 • Conținutul și structura unui dosar de achiziție; maniera în care se ajunge la un dosar de achiziție impecabil
 • Cum se ajunge la o documentație de atribuire impecabilă, incontestabilă, la un instrument de lucru eficient pentru comisia de evaluare
 • Cum se întocmește o documentație de bună credință în viziunea Autorităților Contractante
 • Cum se ajunge la semnarea unui contract de achiziție publică la timpul estimat
 • Cum se ajunge la o procedură de achiziție fără corecții financiare, fără suspiciuni de neregulă, fără suspiciuni de fraudă

Dincolo de prezentarea succinta a obiectivelor, deopotrivă, cursul își propune să ofere participanților însușirea procedurilor de atribuire, a criteriilor de evaluare, de calificare și selecție a ofertelor; tehnici de anticipare, evaluare și control al riscurilor asociate achizițiilor publice; moduri de contestare și de soluționare a contestațiilor.

Ce se obține după parcurgerea cursului Expert Achiziții Publice?

Abordarea segmentului achizițiilor publice din prisma dezvoltării, perfecționării sau inițierii acestora ca palier de vânzări în companiile de origine, ca sursă de creștere a volumului de vânzări:​
 • Certificare ANC, Certificare Extreme Training, Certificare Europeană
 • Expertiză, specializare. Planificare eficientă și alocare mai bună a resurselor
 • Modalități de planificare eficientă și de alocare mai bună a resurselor
 •  Soluții pentru optimizarea planurilor de achiziții și realizarea acestora potrivit necesităților întocmai și la timp
 • Soluții de concepere a unor documentații de atribuire corecte, proporționate, valide
 • Soluții de analiză și evaluare sau interpretare a ofertelor prezentate de participanții la procedurile organizate
 • Modalități de comunicare cu ofertanții. Cum, când și cât se comunică
 • Atribuțiile, rolul comisiei de evaluare, a experților cooptați, a persoanelor responsabile cu o procedură de achiziție
 • Componența și constituirea dosarului de achiziție publică
 • Gestionarea eficientă a remediilor și căilor de atac
 • Modalități de gestionare a controalelor exercitate de autoritățile abilitate în domeniu
 • Modalități de evitare a conflictelor de interese
 • Modalități de evitare a corecțiilor financiare pentru achizițiile finanțate din fonduri structurale
 • Identificarea resurselor online oficiale, utile și relevante în domeniul achizițiilor publice

Dincolo de prezentarea succinta a obiectivelor, deopotrivă, cursul își propune să ofere participanților însușirea procedurilor de atribuire, a criteriilor de evaluare, de calificare și selecție a ofertelor; tehnici de anticipare, evaluare și control al riscurilor asociate achizițiilor publice; moduri de contestare și de soluționare a contestațiilor.

Instrumente și exerciții folosite în Cursul Expert Achiziții Publice

Pentru fiecare sesiune de curs sunt pregătite ca instrumente de lucru, fără a se limita însă la acestea:

 • Elaborarea unei strategii de achiziție/ a unei strategii de contractare;
 • Elaborarea unei documentații de atribuire;
 • Pregătirea unei documentații de calificare pe baza documentației de atribuire pregătite;
 • Structurarea criteriilor de atribuire și a factorilor de evaluare;
 • Evaluarea documentelor realizate;
 • Analiza rezultatelor obținute în urma evaluării;
 • Analiza unor evaluări de oferte;
 • Analiza factorilor de risc ce au ca izvor procedurile de achiziții publice.

Cum se livrează informația pe parcursul trainingului Expert Achiziții Publice?

Mai presus de toate, derularea cursului are la baza învăţarea axată pe acţiune, cu toate avantajele sale.
Cursul se desfășoară pe baza unui șir de exerciții și exemple practice. Astfel, în comparaţie cu experienţa necontrolată / nedirijată, cadrul temporal al unui exercițiu fiind limitat, efectul acestuia este accelerarea învăţării.

Ceea ce este relevant pe parcursul trainingului este faptul că majoritatea celor învăţate de un participant vor veni în mod poate atipic și de la ceilalți participanți.
Structura cursului va presupune lucrul în echipă, interdependenţa participanţilor şi tendinţa de a nu vedea în lector, în mod exclusiv, sursa de răspuns corect. Un asemenea efect modelator poate da participanţilor posibilitatea de a-şi lărgi percepţiile despre ceea ce poate oferi un eveniment de învăţare.

3 lucruri bine de știut înainte de a vă înscrie la cursul de Expert Achiziții Publice

 • Cursul este un studiu de caz elaborat. Achizițiile publice se desfășoară după reguli, după norme stabilite printr-o suită legislativă solidă. Cursul își propune să indice existența acestora, maniere de identificare a acestora, soluții pentru respectarea acestora. Cursul nu urmărește să livreze “rețete”, “formule”, ci să formeze participanților deprinderile necesare accesului la piața achizițiilor publice.
 • Acest curs reprezintă un pas important în cariera de Expert Achiziții Publice. Deși denumirea cursului, Expert Achiziții Publice, indică o anumită sursă de așteptări, în fapt parcurgerea cursului reprezintă o etapă în drumul spre meseria de “Expert Achiziții Publice”. Succesul unei proceduri de achiziții stă în abilități ce pot fi dobândite prin exercițiu, training, workshop-uri sau schimburi de experiență.
 • Cursul se pliază pe nevoile participanților Cursul este susținut pe baza așteptărilor participanților. Cursurile susținute nu seamănă între ele; practic poți participa la oricâte sesiuni de curs dorești pentru că întotdeauna cursul arată diferit, e structurat diferit, așa cum așteaptă participanții.

Filosofia cursului de Expert Achiziții publice cu Costel Susanu

O sesiune de formare este o relaţie între lector şi participanţi şi ca şi în oricare altă relaţie, vor fi stabilite regulile de bază.

În scopul atingerii unui grad ridicat de confort pentru fiecare participant, aceștia sunt informați cu privire la structura cursului, libertăți și limite de exprimare și sunt avizați asupra regulilor de bază.

Fiecare dintre aceste aspecte vor fi aprobate la începutul sesiunii şi vor rămâne deschise pentru renegociere în orice moment pe parcursul acestora. Scopul celor de mai sus este acela de stabilire a unui mediu sigur.
Contractul de grup va cuprinde prevederi cu referire la 4 aspecte importante:

Confidenţialitatea informațiilor discutate

a) În interiorul sălii de curs – vizavi de ceea ce se întâmplă şi se discută, motivul principal pentru stabilirea acestui aspect va fi: încurajarea libertății de exprimare și de manifestare de către participanţi și de către lector.
b) Unui moment specific: participanţii trebuie să păstreze confidenţialitatea față de ceea ce primesc ca informație, instrucțiune de la lector sau de la un alt participant în orice moment.​

Responsabilitate față de participarea activă la curs

Participanţii la curs vor fi invitați să accepte responsabilitatea folosirii informațiilor sau a exercițiilor organizate pe parcurs pentru auto-dezvoltare şi pentru beneficiul organizaţiei / grupului pe care îl / o reprezintă. De asemenea, participanții vor fi invitați să conştientizeze că ceea ce iau dintr-o activitate va depinde de ceea ce investesc în aceasta.

Nu există constrângeri

Participanţii nu vor fi constrânşi să facă ceea ce nu doresc şi orice participant trebuie să poată să se retragă oricând din activitate, fără a fi întrebat de ce a acţionat în aşa mod.

Dreptul la clarificare

Orice persoană care nu este sigură asupra motivului desfăşurării unui anumit exerciţiu sau asupra manierei în care este furnizată o informație poate solicita oricând explicaţii lectorului.​

Certificare Curs Expert Achiziții Publice

Cu toate că miza acestui curs nu este certificarea, ci instruirea în domeniul achizițiilor publice, luând în calcul și aspectele legale, participanții vor primi la sfârșitul cursului, urmare a unui examen, două certificate și două suplimente descriptive,  după cum urmează (click pe fiecare pentru vizualizare)

Certificat de absolvire pentru ocupația de Expert Achiziții Publice (cod COR  241940). Obținerea certificării le dă dreptul legal absolvenților de a practica meseria de Expert Achiziții Publice. Certificatul este eliberat sub egida Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și Ministerului Muncii. Valabil în raport cu ITM, înființare PFA, cu eventuali angajatori, în proiecte, etc.

Certificatul de absolvire este însoțit şi de suplimentul descriptiv, conform modelului. Pentru susținerea examenului, participanții trebuie să aibă studiile superioare finalizate. În suplimentul descriptiv pentru ocupația Expert Achiziții Publice sunt înscrise competențele dobândite urmare a finalizării cursului și obținerii certificării. Aceste competențe pot să difere de la Furnizor la Furnizor, în funcție de felul cum a fost autorizat cursul. În cazul nostru avem incluse toate competențele esențiale.

Suplimentul Europass la Certificatul profesional, parte a Portofoliului Europass, este util pentru cei care doresc să urmeze cursuri (de specializare, calificare, recalificare) sau pentru angajare (mai ales când e vorba de o instituție de educație/ formare sau de un angajator dintr-o altă țară europeană) și trebuie să prezinte documente cu privire la educația/ formarea anterioară. Acest supliment Europass se eliberează odată cu suplimentul descriptiv

Certificat de participare eliberat de Extreme Training conform modelului. Certificatul are valabilitate juridică în raport cu eventualii angajatori, terți, acestea reprezentând în sine un punct în plus în CV-ul dumneavoastră. Totodată, acest certificat dovedeşte intenţia dumneavoastră de dezvoltare şi perfecţionare în domeniul achizițiilor publice, cumulat cu faptul că este emis sub egida unui brand de prestigiu, Extreme Training.

Despre examenul de Certificare Curs Expert Achiziții Publice

Acest curs este acreditat de ANC/ fost CNFPA să ofere sub egida MEN și MMFPSPV certificare pentru ocupația Expert Achiziții Publice.

 Examenul de certificare constă într-o probă teoretică (teste grilă) și o probă practică (aleasă din tematica trainingului). Comisia va fi una mixtă formată din reprezentanți ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări) și Soft Skills Training. Datorită metodelor de lucru utilizate pe toată perioada de desfășurare a cursului, până acum, rata de promovabilitate a participanților a fost de 100%.

Eliberarea diplomelor, în mod obișnuit, se face într-un termen de maxim 30-60 de zile de la finalizarea cursului. Prin excepție, din motive independente de noi, emiterea diplomelor poate depăși termenul estimat din motive care sunt strict sub controlul ANC-ului (ANC nu eliberează tipizatele în termen util). Eventuala întârziere nu afectează participanții în niciun fel pentru că se eliberează o adeverință cu valoare juridică conformă diplomei acreditate și ține loc de diplomă până la emiterea acesteia. Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizaţi, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire.” (art. 23, alin. 1 din OG 129/2000)

Înscrie-te acum!
99000 Lei (-21%)
79000 Lei
contact cursuri extreme training

Testimoniale Curs Expert Achiziții Publice

testimonial - Customers reviews​
Diana Georgescu
testimonial - Customers reviews​
Cristiana
Acest curs mi-a fost de folos pentru a-mi da seama că îmi doresc să lucrez în domeniul achizițiilor publice și acum pot confirma că DA 100%! Trainerul este foarte pregătit în acest domeniu. Sinceră să fiu, la începutul cursului nu știam ce așteptări să am, dar m-am convins că se poate învăța chiar dacă nu ai studii în domeniu.
testimonial - Customers reviews​
Pavel Diana
testimonial - Customers reviews​
Feedback cursanți
Participând la acest curs de Achiziții Publice în postura de începător rămân etuziasmată de acest domeniu. Trainerul a fost execelent, informațiile primite sunt aplicabile, iar utilitatea cursului mare. Recomand cu încredere!
testimonial - Customers reviews​
Vlăduț Georgiana Delia
Chiar dacă se cunosc sau nu informații din domeniul achizițiilor publice. Lectorul este foarte bine pregătit, comunicativ și dornic de a furniza informațiile necesare. Este un curs foarte util. Cursul este bine structurat, cu exerciții și exemple.
testimonial - Customers reviews​
Toma Florentina
Trainerul m-a ajutat să înțeleg foarte multe aspecte care nu îmi erau clare în domeniul achizițiilor publice și să acopăr lipsurile pe care le aveam prin exemple și prin practică 🙂
testimonial - Customers reviews​
Frățilă Mădălina
Mediclim SRL
Recomand cursul de achiziții publice, deoarece trainerul deține informații actualizate din domeniu, oferă exemple practice, explică și predă pe înțelesul tuturor, conceptele achizițiilor.
testimonial - Customers reviews​
Rubichi Irina Geanina
Impressa pizzarotti - Specialist Relații Publice
M-am simțit relaxată, conectată la curs și motivată să mă implic în desfășurarea cursului. Am primit detaliat informațiile cerute, pe lângă cele primite. Atmosfera este favorabilă învățării. Mi-am depășit așteptările din toate punctele de vedere.
testimonial - Customers reviews​
Alexe Victoria Valentina
Impressa Pizzarotti - Asistent Director
Recomand înscrierea la acest curs de achiziții publice în care am primit informații foarte utile și cu aplicabilitate în sectorul achizițiilor publice. Am primit exemple practice și am interacționat cu trainerul foarte bine.
testimonial - Customers reviews​
Baeram Emil
Economist
testimonial - Customers reviews​
Elena
Comunicare interactivă, ideile au fost exprimate în mod cursiv și logic. Am primit noțiuni legislative corecte și conforme cu programa cu aplicabilitate în acest sector de activitate.
testimonial - Customers reviews​
Țenea Lili
TLS Proiect SRL - Director
Cursul mi-a oferit ocazia să cunosc îndeaproape domeniul vast al Achizițiilor Publice și să ma familiarizez cu termenii specifici. Trainerul mi-a răspuns la toate curiozitățile și a intervenit oportun pentru a ne clarifica aspectele nelămurite.
testimonial - Customers reviews​
Curcă Maria
ShowMine Energy Consulting SRL - Consilier juridic
Informațiile au fost predate cu multe exemple practice ce a ajutat la înțelegerea termenilor de specialitate, cât și la asimilarea mai ușoară a acestora. Recomand cu încredere acest curs!
testimonial - Customers reviews​
Anca Lăzărescu
Mediclim SRL - Reprezentant Comercial
A fost multe peste așteptări. A fost un curs interesant, relaxant și util.
testimonial - Customers reviews​
Manuela D.
M-am simțit foarte bine datorită trainerului, în primul rând și în al doilea rând datorită colegilor participanți la curs
testimonial - Customers reviews​
Aura S.
Interactiv, participativ, învățare prin practică și exemple concrete, o modalitate foarte bună de a preda cunoștințe dintr-un domeniu atât de arid precum achizițiile.
testimonial - Customers reviews​
Diana B.
A fost o atmosferă relaxantă, fructuoasă și extrem de utilă pentru cei ce doresc să capete „microbul” achizițiilor publice.
testimonial - Customers reviews​
Adriana C.
Trainerul este foarte bine pregătit și modalitatea de transmitere a informațiilor este inspirată și potrivită pentru atingerea scopului. Informat! Implicat! merită!
testimonial - Customers reviews​
Izabela N.
M-am simțit foarte bine, am acumulat multe informații prin aplicabilitate a situațiile reale.
testimonial - Customers reviews​
Carmen F.
Sunt entuziasmată și fascinată de curs / temă / trainer. Este un curs care îți oferă o viziune clară asupra unei teme complexe. Foarte clar, cu o aplicabilitate reală. În ciuda vremii și a programului, în fiecare zi am plecat de la curs mai plină de energie și mai entuziasmata decât atunci când am sosit.
testimonial - Customers reviews​
Irina P.
Punctele forte ale acestui curs au fost pregătirea profesională a lectorului și organizarea cursului per ansamblu. Excelent!
testimonial - Customers reviews​
Monica C.
PÂNĂ ACUM, PESTE 1000 de companii au avut încredere în EXTREME TRAINING

Trainer Curs Expert Achiziții Publice

Arii de expertiză Costel Susanu

 • Accesare fonduri europene
 • Evaluare proiecte
 • Management proiecte
 • Achiziții publice
 • Utilizare SEAP
 • Evaluare furnizori de formare profesională
 • Evaluare competențe profesionale
Trainer Costel Susanu

Costel Susanu activează în domeniul accesării fondurilor europene / managementului de proiect / achizițiilor publice din 2007 – anul lansării primelor proiecte finanțate din fonduri europene în România – atât în sectorul privat de consultanță, cât și în administrația publică.

email: costel.susanu@extreme-training.ro

Pe scurt despre Costel Susanu

1

Costel Susanu are peste 5  ani experiență în livrarea de cursuri

1

Costel are o experiență de peste 12 ani în consultanță Fonduri Europene și Achiziții Publice

 

100

Costel a instruit peste 1000 de participanți la cursuri

100

Costel a livrat peste 1500 de ore de training  

Experiență Costel Susanu

 • Trainer Extreme Training
 • Trainer selectat de ANFP – Agenția Națională a Funcționarilor Publici și INA – Institutul Național de Administrație, în programele de formare profesională a funcționarilor publici din administrația locală și centrală
 • Lector achiziții publice în seminarii organizate la nivel național de CNSC – Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, în cadrul unui proiect finanțat prin POAT – Programul Operațional Asistență Tehnică
 • Specialist evaluare furnizori / programe de formare profesională, desemnat de Comisia județeană de autorizare Constanța
 • Expert evaluator proiecte depuse / soluționare contestații / verificare cereri de rambursare, în acordul-cadru semnat de MFE – Ministerul Fondurilor Europene cu Lugera&Makler România SRL și EuroBestTeam SRL
 • Funcții de manager proiect, asistent manager, expert achiziții publice, expert comunicare – în echipele de implementare ale unor proiecte finanțate prin diferite programe: POR, POSDRU, POCU, PNDR, Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria
 • Consultant în domeniul accesării fondurilor europene / managementului de proiect și achizițiilor publice, pentru beneficiari publici și privați
 • Inspector în Direcția Generală de Afaceri Europene a Consiliului Județean Constanța

Educație și formări

 • Certificare Formator
 • Master în Administrație Europeană la Universitatea Ovidius din Constanța
 • Licență în Sociologie și Psihologie la Universitatea din București
 • Evaluator de competențe profesionale
 • Expert accesare fonduri europene
 • Evaluator proiecte
 • Manager proiect
 • Managementul proiectelor
 • Managementul mediului
senior trainer

Oricare ar fi cursul pe care vă decideți să-l urmați – Expert accesare fonduri europene, Manager de proiect, Expert achiziții publice – veți găsi în Costel Susanu un interlocutor competent și pragmatic, veți afla ce să faceți / cum și cu ce să faceți  / unde să găsiți informații specifice actuale / valide și, garantat, veți obține tot atâtea răspunsuri, câte întrebări aveți în domeniile respective. 

senior trainer
Înscrie-te acum!
99000 Lei (-21%)
79000 Lei
contact cursuri extreme training

Informații Administrative Curs Expert Achiziții Publice

Mai jos, veți găsi informații despre: program, acte necesare, locul desfășurării, ce include taxa de participare, înscrieri, plăți, facturare, modalități de plată și discounturi:

Program desfășurare

Program desfășurare curs Expert Achiziții Publice

 • Joi, 12 Decembrie 2019: 10:00 – 18:00
 • Vineri, 13 Decembrie 2019: 09:00 – 17:00
 • Sâmbătă, 14 Decembrie 2019: 09:00 – 17:00
 • Duminică, 15 Decembrie 2019: 09:00 – 17:00 (curs și examen)

Locul desfășurării

Locul desfășurării cursului Expert Achiziții Publice

Cursul de Expert Achiziții Publice va avea loc în Constanța, Hotel Dali, situat pe Str. Smîrdan nr. 6 A

Acte necesare

Actele necesare pentru a putea participa la examenul de acreditare (curs Expert Achiziții Publice, ocupația Expert Achiziții Publice):

Actele de mai jos trebuie aduse în prima zi a cursului. Extreme Training nu va reține niciun act în original. După confruntare se returnează originalele.

 • cartea de identitate (original și copie semnată de participant conform cu originalul)
 • certificat de căsătorie (original și copie semnată de participant conform cu originalul)
 • certificat de naștere / în cazul schimbării numelui de familie (original și copie semnată de participant conform cu originalul)
 • ultimul act de studii: minim studii superioare finalizate cu examen de licență (original și copie semnată de participant conform cu originalul)

Ce include taxa de participare

Ce include taxa de participare pentru Cursul Expert Achiziții Publice?

În taxa de participare sunt incluse toate materiale logistice necesare unei bune desfășurări a cursului de Achiziții Publice, după cum urmează:

activitatea de training

activitatea de training

fise de lucru

fișe de lucru/ chestionare

rechizite training

rechizite curs: mapă, pix, caiet

activitatea de training

activitatea de training

certificat nominal de participare

certificat nominal de participare

coffee break training

2 coffee break în fiecare zi

o experienta placuta

O experiență plăcută și utilă

networking

networking

curs autorizat extreme training

diploma acreditată ANC (fost CNFPA)

consultanta

răspunsuri la întrebările tale pe email timp de 60 de zile

networking

susținerea examenului final de certificare ANC;

Discounturi

Discounturi Curs

Atunci când vine vorba de educație și instruire, o putem încadra la costuri. Așa și este, reprezintă un cost în momentul plății. Un curs bun este acela care aduce beneficii pentru totdeauna. Practic, plătești o dată, fie că ești persoană fizică sau juridică și vei beneficia pentru totdeauna de avantajele participării la curs Formator Bucuresti. Mai mult, cursurile nu sunt doar o modalitate generatoare de beneficii, ci ele pot reprezenta calea cea mai ușoară și cea mai scurtă prin care poți economisi bani, investind pe termen lung.

Pentru a face și mai accesibil cursul, vă stau la dispoziție și o serie de discount-uri:

 • 1. Discount-ul legat de momentul înscrierii. Cu cât vă veți înscrie mai repede, cu atât veți avea o taxa mai accesibilă;
 • 2. Discount-ul de volum 1: Pentru a doua persoană înscrisă la acest curs sau la un alt curs, se economisesc 100 de lei pentru fiecare persoană înscrisă;
 • 3. Discount-ul de volum 2: Dacă vă veți înscrie la acest curs și la încă un altul, primiți o reducere de 100 lei pentru acest curs și încă 100 lei pentru al doilea curs la care vă înscrieți;
 • 4. Discount-ul de fidelizare: Clienții Extreme Training beneficiază de un discount automat de 100 lei/persoană;
 • Notă: Discounturile 2, 3 și 4 nu sunt cumulative. Puteți însă beneficia simultan de următoarele discounturi cumulative: Discount 1 și discount 2, Discount 1 și discount 3, discount 1 și discount 4.

Înscriere

Înscriere Curs Expert Achiziții Publice

Rezervarea de locuri la cursul Expert Achiziții Publice se face alegând una din cele 3 modalități: online, telefonic sau pe email

Înscriere Online

Online durează mai puțin, iar în acest fel datele pe care le introduceți sunt 100% corecte. Trebuie doar să apăsați butonul “Înscrie-te acum” din această pagină și urmăriți instrucțiunile.

Înscriere Telefonică

În cazul în care aveți nelămuriri pe parcursul rezervării online a locului sau doriți să efectuați o înscriere telefonică sunați la 0314252534 sau 0726005555

Înscriere pe email

Înscrierea la acest curs se poate face și dacă ne trimiteți un email la [email protected] în care să ne furnizați următoarele informații: 1. cursul dorit, 2. orasul desfășurării, 3. datele de facturare, 4. numele complet al participantului/participantilor, inclusiv adresă, email, telefon si CNP( necesare pentru emiterea certificatului acreditat)

Înscrie-te acum!
99000 Lei (-21%)
79000 Lei

Plata și facturare

Facturare și modalități de plată

Această formulă online de înscriere are avantajul că vă transmite automat factura proformă pe e-mail. Întrucât factura este generată în mod automat, este posibil ca unele servere să considere e-mailul primit de la noi un SPAM. Așadar, vă rugăm să verificați și folderul numit Bulk sau Spam în cazul în care nu găsiți factura proformă în Inbox.

Printaţi apoi factura primită, fie folosind opțiunea print a browserului dumneavoastră, fie salvați factura în calculator și apoi o printați.  

Variantele de plată sunt următoarele:

plata online

Varianta 1 - online la finalizarea înscrierii

În ultimul pas al înscrierii aveți opțiunea să alegeți cum doriți să plătiți. Puteți achita online cu cardul alegând opțiunea de plată cu cardul. Plata se va face prin intermediul Mobilpay.

modalitate plata banca

Varianta 2 - mergeți la banca

Puteți achita factura proformă prmită la orice sucursală BCR din București sau din țară. (vă atenționăm că trebuie să aveți la dumneavoastră buletinul și o copie tipărită a facturii proforme)

modalitate plata

Varianta 3 - numerar sau card la sediul nostru

Puteți achita cu cardul sau numerar la sediul Extreme Training (Str. Dr. Ernest Juvara nr. 18, et. 1, București sector 6).

modalitate plata internet banking

Varianta 4 - ordin de plată sau internet banking

Taxa de participare se poate achita și prin ordin de plată sau internet banking fie că sunteți persoană fizică, fie că sunteți persoană juridică.

În factura proformă primită pe e-mail veți avea toate datele și instrucțiunile de plată, indiferent cum alegeți să faceți plata, fie că sunteți persoană fizică, fie că sunteți persoană juridică, inclusiv numele cursurilor alese și perioadele de desfășurare.

Factura se poate achita și în două rate (prima jumătate-în termen de 7 zile de la emiterea facturii proforme, iar cealaltă jumătate-cu cel târziu 7 zile înainte de începerea trainingului). Posesorii de Card AVANTAJ pot plăti cursul în maxim 10 rate la Sediul Extreme Training, dobânda fiind 0%. Important: trebuie să vă încadrați în termenul de plată până la care este valabilă reducerea!

Factura fiscală o primiți pe e-mail după efectuarea plății . Conform legii, și factura fiscală primită online are valoare legală. La cererea dumneavoastră, factura fiscală în original vă poate fi expediată prin poștă, la curs sau o puteți ridica de la sediul Extreme Training.

Vrei să venim în compania ta?

Indiferent de mărimea companiei, Extreme Training oferă soluții complete și customizate în următoarele domenii principale: Management, Resurse Umane, Vânzări și Eficientizare.

Cursul Expert Achizitii Publice sau cursuri similare pot fi organizate în compania ta și pot fi adaptate nevoilor companiei atunci când numărul de persoane este minim 6.

Pentru informații suplimentare, trimiteți un email la adresa [email protected] sau sunați la telefon 0737511511 / 0314252534 

Înscrie-te acum!
99000 Lei (-21%)
79000 Lei
Share11
Tweet
Share8
19 Shares