Caută
Close this search box.

Model Fisa Postului

Este esențial ca serviciul Resurse Umane să reglementeze corespunzător întocmirea Fișei postului în organizație. Mai jos găsiți prezentată fișa de post a unui Inspector Resurse Umane, model ce poate fi adaptat cu ușurință pe orice nivel ierarhic și ocupațional. Ordinea elementelor și conținutul acestora le puteți adapta la ceea ce este esențial pentru fiecare organizație și pentru fiecare post în parte.

[button_2 color=”red” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/wp-content/uploads/2014/09/Model-Fisa-Postului.doc”]Clic aici pentru a descărca gratuit Model fisa postului[/button_2]

Fișa postului este un document intern, oficial în cadrul companiei care definește modul de raportare, responsabilitățile principale, cerințele postului, resursele alocate etc. Ea reglementează locul și rolul postului în organizație, interfețele cu clienții interni și externi, indicatorii relevanți, responsabilitățile, cerințele și criteriile de succes.

Privită ca instrument de management, Fișa Postului:

 • asigură înțelegerea responsabilităților/cerințelor postului;
 • facilitează comunicarea manager-angajat;
 • constituie INPUT în procesele Recrutare și Selecție / Evaluarea Postului / Evaluarea Performanței / Managementul Competenței, influențând decisiv calitatea intrărilor în organizație, calitatea Comunității și Rezultatele obținute de aceasta.

[button_2 color=”teal” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/curs-acreditat-anc-inspector-resurse-umane-bucuresti/”]Curs Inspector Resurse Umane – București[/button_2]

[button_2 color=”teal” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/manager-resurse-umane-acreditat/”]Curs Manager Resurse Umane – București[/button_2]

[feature_box style=”5″ only_advanced=”There%20are%20no%20title%20options%20for%20the%20choosen%20style” alignment=”center”]

Fișa postului

Anexa la CIM nr…………din data de …………..

Sau Revizia nr. 1 la fișa postului anexa la CIM…..

 1. Postul: Inspector resurse umane cod COR 333304
 2. Departamentul/ Compartimentul din care face parte : Resurse umane
 3. Nivelul ierarhic : 4
 4. Numele angajatului: Maria Costache

Nota: organigrama companiei are mai multe niveluri ierarhice, managerul general va avea nivelul ierarhic 1)

      5. SFERA RELATIONALA  a titularului postului:

5.1. Sfera relaţională internă:

a)    Relaţii ierarhice:

 • subordonat faţă de: Managerul de resurse umane
 • superior pentru: nu este cazul
 • relaţii funcţionale: cumembrii organizaţiei
 • relații de cooperare: cu departamentele contabilitate, administrativ și IT

b)     Relaţii de control: nu este cazul

c)      Relaţii de reprezentare: nu este cazul

5.2 Sfera relaţională externă:

a)     cu autorităţi şi instituţii publice: în limita responsabilității impuse de post

b)     cu organizaţii internaţionale: nu este cazul

c)      cu persoane juridice private: furnizorii de servicii RU

        6. Responsabilitățile postului:

Răspunde de:

 •  respectarea normelor legale privind secretul și confidențialitatea datelor și informațiilor
 • de exactitatea datelor furnizate
 • întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului
 • înregistrarea și transmiterea corectă și la termen a datelor în REVISAL
 • organizarea recrutării şi selecției personalului, astfel încât să fie ocupate la timp toate pozițiile libere din firmă
 • organizarea evaluării performaței angajaților, în funcție de planul stabilit în firmă
 • întocmirea corectă şi gestionarea documentelor de angajare a personalului
 • întocmirea dosarului de pensionare
 • întocmirea pontajelor și a statului de plată pentru personalul încadrat
 • întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la bugetul de stat
 • oferirea informaţiilor privind problemele de personal
 • administrarea bazei de date de evidenţă a personalului utilizand PC-ul
 • gestionarea eficientă a resurselor financiare alocate
 • gestionarea eficientă a aparaturii din dotare
 • comunicarea eficientă cu angajații companiei și eliberarea la termen a tuturor documentelor solicitate de aceștia
 • comunicarea eficientă cu ITM, AJOFM, ANAF etc. în funcție de solicitările companiei
 • modul în care respectă reglementările: Procedurile și Instrucțiunile de lucru,  Regulamentului intern, Codul de conduită, Codului etic etc.

Notă:

 • responsabilul SSM va include în această fișă de post și responsabilitățile legate de domeniul sănătății și securității în muncă;
 • responsabilul cu sistemele de calitate certificate în firmă va include în această fișă de post și responsabilitățile legate de domeniile de certificare;

       7. Atribuții :

 • ZILNICE
Atribuții Rezultate
 • realizarea și eliberarea  adeverințelor pentru medicul de familie sau spital
 • realizarea și eliberarea adeverințelor de venit
 • primirea și arhivarea cererilor de concedii (de odihnă, pentru evenimente speciale, fără plată, de formare profesională)
 • primirea, analiza și arhivarea formularelor de concedii medicale
 • Adeverințele
 • Dosar cu cererile CO
 • Dosar cu formularele de concediu medical
 • SĂPTĂMÂNALE
Atribuții Rezultate
 • transmiterea către AMOFM / AJOFM a tuturor documentelor necesare anunțării acestora asupra pozițiilor libere din firmă și a ocupării acestora
 • realizarea anunțului de recrutare pentru un post nou în organizație
 • postarea anunțului de recrutare în firmă (avizier, intranet, site) dacă se organizează un proces de recrutare internă
 • postarea anunțului de recrutare pe surse externe  firmei dacă se organizează un proces de recrutare externă (site-uri recrutare, rețele socializare, site-ul firmei, presă, reviste de profil în format fizic sau electronic etc.)
 • organizarea procesului de selecție – stabilește zilele și orele pentru interviu, invită candidații la sediul firmei
 • participarea la procesul de selecție în funcție de solicitările managerilor de departament (evaluarea CV-urilor , susține  interviuri)
 • completează documentele specifice procesului de selecție și le arhivează conform procedurilor interne
 • comunicarea telefonică sau pe e-mail cu candidații respinși la selecție sau admiși la selecție
 • întocmirea și păstrarea bazei de date cu rezultatele recrutării și selecției
 • solicitarea de la noii angajați a tuturor documentelor necesare angajării, verificarea acestora în raport cu cele originale
 • planificarea controlulul de medicina muncii pentru noii angajați la furnizorul acreditat de firmă
 • completarea CIM-urilor în format electronic și printarea acestora
 • completarea Fișei de post ca anexă la CIM și printarea acesteia
 • înregistrarea și transmiterea noilor contracte individuale de muncă în REVISAL
 • participarea la integrarea noilor angajați în limitele stabilite la nivel de organizație
 • întocmirea actelor adiționale la CIM-uri
 • înregistrarea și transmiterea modificărilor din  actele adiționale în REVISAL
 • realizarea deciziilor de suspendare
 • înregistrarea și transmiterea suspendărilor de activitate în REVISAL
 • realizarea deciziilor de detașare
 • înregistrarea și transmiterea detașării activității angajaților în REVISAL
 • realizarea deciziilor de încetare, a notelor de lichidare și a adeverințelor de vechime
 • înregistrarea și transmiterea încetării activității angajaților în REVISAL
 • Anunțul de recrutare
 • Rapoartele interviurilor
 • Baze de date în format electronic
 • Dosarul personal
 • CIM
 • Fișa de post
 • Decizii
 • Acte adiționale
 • Înregistrările în REVISAL
 • Rapoartele din REVISAL
 • Note de lichidare
 • Adeverințe de vechime
 • PERIODICE
Atribuții Rezultate
 • organizarea procesului de evaluarea performațelor distribuind chestionarele de evaluare evaluatorilor și chestionarele de autoevaluare angajaților
 • planificarea întâlnirilor de feedback în urma evaluării, între evaluatori și evaluați
 • arhivarea documentelor rezultate în urma evaluării performanțelor angajaților
 • realizarea pontajului lunar, pe baza informațiilor primite de la managerii de departamente
 • întocmirea statului de plată pentru întreg personalul
 • întocmirea și depunerea declarațiilor la bugetul de stat
 • realizarea dosarelor prin care se solicită recuperarea  sumelor aferente concediilor medicale de la FNUASS
 • planificarea controlului periodic de medicina muncii pentru vechii angajați la furnizorul acreditat de firmă
 • comunicarea permanentă cu furnizorul de servicii medicale în vederea obținerii la timp a documentelor aferente (certificate Apt de muncă)
 • participarea la procesele de analiză și revizie a fișelor de post oferind suport managerilor de departament sau consultanților externi
 • completarea și eliberarea adeverinței de șomaj
 • participarea la Târguri de joburi atunci când i se solicită
 • completarea și eliberarea adeverinței pentru mamele care intră în concediul de creștere și îngrijire copil
 • realizarea documentelor necesare în vederea pensionării ( limita de vârstă sau în caz de îmbolnăviri)
 • realizarea planificării concediilor anuale, la sfârșitul unui an calendaristic
 • revizuirea Regulamentului intern la solicitarea managerului general
 • participarea la controalele ITM atunci când i se solicită de către conducerea firmei
 • depunerea sau  ridicarea la/ de la sediul ITM a unor documente specifice activității de resurse umane
 • Formulare, rapoarte, evaluare
 • Pontajul
 • Statul de plată
 • Declarațiile
 • Fișele de post
 • Dosar FNUASS
 • Adeverința de șomaj
 • Adeverința pentru mame
 • Documente pensionare
 • Regulament intern revizuit
 • Planificarea concediilor

Execută și alte sarcini în interesul firmei trasate de șeful ierarhic  și în limita competențelor profesionale și a fișei postului.

Notă:

 • responsabilul SSM va transmite și atribuțiile  legate de domeniul sănătății și securității în muncă;
 • responsabilul cu sistemele de calitate certificate în firmă va transmite și atribuțiile  legate de domeniile de certificare ;

8. Locația în care își desfășoară activitatea: sediul central, biroul departamentului de resurse umane

9. Resurse utilizate: laptop cu programul REVISAL instalat și programul de salarii, soft legislația muncii, telefon fix, telefon mobil

10. Cunoștințele necesare ocupantului acestui post sunt în domeniile:

 • legislatia muncii (Codul muncii, Legea 53/ 2003 revizuită), legislația REVISAL, utilizare soft salarii, implementare procese de recrutare și selecție, metode de evaluarea performanței, metode de integrare, legea șomajului, legea dialogului social, legea pensiilor, realizarea documentelor de evidență a personalului, utilizare PC, realizare PPT

11. Studii/cursuri absolvite/ calificări/autorizări/atestări necesare ocupantului acestui post:

 • studii medii sau superioare (domeniile sunt stabilite în fiecare firmă)
 • curs de formare –  Inspector resurse umane

12. Limbi străine cunoscute: engleza, nivel mediu – utilizată la nivel conversațional și în comunicarea scrisă, pe e-mail

13. Capacitatea de :

  • analiză și sinteză și de identificare a unor soluții;
  • adaptare la oameni și situații noi;
  • a lucra independent;
  • a lucra în condiții de stres;
  • organizare ;

14. Criteriile de evaluare  (dacă acestea nu se regăsesc în CIM sau într-o anexă la CIM, se vor trece în Fișa postului):

 • criterii comportamentale în domeniile: comunicare, gestionarea timpului, luarea deciziilor, dorința de dezvoltare personală, lucrul în echipă, inovație, punctualitate și respectarea termenelor, respectarea regulilor interne
 • obiective SMART/KPI (key performance indicators –  exemple: număr maxim de zile necesar pentru realizarea unor activități, număr de CV-uri intrate în firmă, număr de clienți interni mulțumiți de activitatea angajatului, număr maxim de erori identificate în  documentele realizate, număr maxim de erori în REVISAL, sume maxime plătite ca amenzi din vina angajatului).

Fișa individuală a postului a fost stabilită în conformitate cu prevederile legislației muncii în vigoare – respectiv, Legea Nr. 53 / 2003, cu modificările și completările ulterioare.

Angajat …………………………………………

Data………………………………………………

Manager general………………………………

Întocmit…………………………………………

[/feature_box]

[button_2 color=”red” align=”center” href=”https://www.traininguri.ro/wp-content/uploads/2014/09/Model-Fisa-Postului.doc”]Modelul fisa postului prezentat mai sus poate fi descărcat gratuit-clic aici.[/button_2]

Mult succes!

Scris de Manuela Trușcă – trainer Extreme Training

Manuela Trusca - Trainer Extreme Training

,,În copilărie am visat să devin MEDIC, să fiu alături de oameni, să-i susțin în atingerea imposibilului, să aduc speranța în viața lor. Să fie mai frumoși, mai buni în ceea ce fac, să se oglindească în ochii semenilor și să zâmbească fericiți, multumiți de imaginea reflectată… Am atins parțial acest vis, ,,rețetele mele” sunt ideile pe care le dezvolt în curs, ,,medicamentele” sunt informațiile pe care cei din sală le primesc cu multă plăcere, instrumentele mele sunt laptopul, videoproiectorul, flipchartul, markerul. Și mă mândresc cu faptul că am sute de ,,pacienți” multumiți . Aceștia sunt manageri de companii, manageri de departamente, angajații departamentelor de resurse umane și toți cei care doresc să-și construiască o carieră în domeniul resurselor umane.”

 

Curs Inspector Resurse Umane

Orașele în care se organizează acest curs sunt:

Curs Manager Resurse Umane

Orașele în care se organizează acest curs sunt:

București București
Brașov Brașov
Cluj-Napoca Cluj-Napoca
Timișoara Timișoara
Constanța Constanța
Iași  

 

6 ebookuri extreme training

Descarcă gratuit 6 ebookuri in format PDF

Unde îți trimitem ebookurile?

Ce e-bookuri primesti?

Vezi informații confidentialitate prin click aici!

Vezi termeni și Condiții utilizare website Extreme Training prin click aici!