Curs Manager Securitate – acreditat ANC- Bucuresti, 5-18 septembrie 2016

“Omul inteligent nu uită, chiar dacă este în siguranţă, că oricând un pericol poate apărea, când se află în siguranţă, el nu uită că există posibilitatea decăderii. Când toate sunt clar stabilite, el nu uită că dezordinea poate oricând interveni. Astfel persoana sa şi tot ce-i aparţine este în permanenţă protejat”-Confucius

Cursul  este acreditat de A.N.C. şi se adresează celor care doresc să se califice ca manageri de securitate.Participanţii dobândesc competenţele specifice necesare exercitării atribuţiilor conform standardului ocupaţional. Acest curs este o îmbinare perfectă a părţii teoretice cu aplicaţiile practice pentru formarea competenţelor profesionale indispensabile pentru un manager de securitate competent.

Informații Curs Manager de securitate

 • Durata cursului - 9 zile
  • Perioada: 5-18 septembrie 2016
  • Localitate desfășurare: București
  • Certificare Curs: ANC (Fost CNFPA) și certificare Extreme Training
  • Valoarea investiției: 1490lei 990 lei (pentru înscrierile și plățile efectuate până la data de 25 august 2016)
  • Condiții: studii superioare finalizate și achitarea taxei de participare
  • Trainer: Mihai Izarian
curs-manager-securitate

4 lucruri bine de știut înainte de a vă înscrie la cursul de Manager Securitate

 • 1

  Cunoştinţele de specialitate

  Pe parcursul cursului, participanţii vor acumula cunoştinţele de specialitate necesare exercitării ocupaţiei de manager de securitate.

 • 2

  Aplicaţiile practice

  Cunoştinţele de specialitate acumulate pe parcursul cursului vor fi aplicate practic pentru formarea unor competenţe specifice necesare pentru a deveni un manager de securitate competent. 

 • 3

  Analiza unor incidente grave de securitate

  Cursanţii vor participa activ la analiza unor incidente de securitate grave(atacuri teroriste, jafuri armate, furturi celebre, etc.) şi vor identifica vulnerabilităţile, riscurile, ameninţările, procedurile greşite din aceste studii de caz, fiind capabili să evite astfel de situaţii pe viitor. 

 • 4

  Cunoştinţe de business intelligence şi competitive intelligence în securitate

  Proiectarea proceselor de competitive intelligence şi business inteligence duc la o valoare adaugată pentru firmele şi structurile de securitate.

Ce vor învăța participanții? 

Protejarea activelor oricărei corporații sau instituții de interes public a devenit în ziua de astăzi o reală provocare dat fiind diversitatea operațiunilor acestora și multiplicării riscurilor la care ele sunt expuse. Angajații temporari, permanenți sau de oricare altă formă necesită a avea acces la informații importante, resurse și instrumente diverse care reprezintă proprietatea companiei sau a domeniului public. Macroeconomia ne învață că resursele sunt limitate și că într-o organizație eforturile trebuie să survină din toate direcțiile implicit din partea componentei de securitate.

În condițiile în care expunerea la riscuri devine tot mai frecventă și mai diversificată, rolul managerului de securitate este acela de a îmbunătăți securitatea organizațională prin planificarea, implementarea, evaluarea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Securității.

Rolul profesioniștilor în securitate se schimbă rapid în acest mediu și necesită o combinație de gândire strategică, managementul proceselor, cunoștințe tehnice și capacitatea de a pune în aplicare programe și inițiative în domeniul securității în scopul furnizării valorii adăugate companiilor acestora și, în consecință, în scopul diminuării pierderilor prin controlul riscurilor posibil existente. Astfel mai jos găsiți tematica detaliata a cursului.

 • 1

  Organizarea sistemului de management al securitații


  Vei învăța punctual:

detalii curs formator extreme training
 • politici, strategii, obiective, structuri, procese, bunuri, valori etc. care sunt relevante pentru securitate într-o organizaţie
 • cerinţe de securitate relevante pentru organizaţie, induse de legi, standarde, contracte, normative interne etc.
 • procesul de management al riscurilor de securitate
 • procesul de management al continuităţii afacerii
 • definirea sistemului de management al securităţii intr-o organizaţie: politica, structura, resurse, relaţionare, modele de management al securităţii
 • Monitorizarea, controlul si îmbunătăţirea continuă a securităţii unei organizaţii.Managementul schimbării
 • relaţia dintre costuri, beneficii şi eficienţa în securitate
 • 2

  Sănătatea și securitatea în muncă-verificarea confomității


  La sfârșitul cursului vei ști:

detalii curs formator extreme training
 • legislaţia aplicabilă şi standarde de sănătate şi securitate a muncii
 • managementul riscurilor de natura sănătăţii şi securităţii în muncă
 • echipamente de protecţie, de lucru şi materiale igienico-sanitare
 • 3

  Prevederile din domeniul prevenirii și stingerii incendiilor precum și a protecției mediului


  Vei afla în cadrul cursului:

detalii curs formator extreme training
 • cadrul legislativ specific ce reglementează activităţile de apărare împotriva incendiilor
 • cadrul legislativ şi de protecţie a mediului
 • conservarea calităţii factorilor de mediu
 • protecţia resurselor naturale şi conservarea biodiversităţii
 • Manipularea şi gestiunea deşeurilor
 • 4

  Dezvoltarea profesională de securitate


  Vei afla:

detalii curs formator extreme training
 • identificarea şi evaluarea nivelului şi a necesităţilor de pregătire a personalului în domeniul securităţii.
 • conştientizare, instruire şi pregătire prin exerciţii de securitate pentru personalul fără atribuţii de securitate
 • dezvoltarea profesională pentru personalul cu atribuţii de securitate
 • 5

  Organizarea securității fizice


  Vei învăța:

detalii curs formator extreme training
 • protecţia mecano–fizică a persoanelor, obiectivului, bunurilor sau valorilor
 • Protecţia electronică – prin sisteme de alarmă la efracţie şi jaf armat, control al accesului, televiziune cu circuit închis.
 • Protecţia electronică – prin sisteme de detecţie, semnalizare şi avertizare la incendiu, sisteme de stingere a incendiilor, sisteme de îndrumare şi evacuare personal etc.
 • Protecţia electronică – prin sisteme de transmitere a alarmelor la CMRA şi sisteme de monitorizare a alarmelor la efracţie şi jaf armat, acces control, CCTV.
 • Protecţie umană: pază, intervenţie, servicii de urgenţă.
 • Respectarea legislaţiei specifice şi organizarea securităţii fizice. Cadrul de organizare şi funcţionare a firmelor prestatoare de servicii de securitate.
 • Planificarea măsurilor de asigurare a securităţii fizice în cadrul unei organizaţii:
  – elaborarea, fundamentarea şi susţinerea bugetului de securitate
  – întocmirea planurilor de investiţii şi exploatare a infrastructurii de securitate
  – întocmirea planurilor de pregătire profesională şi exerciţii practice de securitate
 • Efectuarea analizelor de riscuri de securitate la nivel de sistem sau pentru un obiectiv.Stabilirea arhitecturii soluţiei de securitate conform specificului organizaţiei.
 • Implementarea securităţii fizice conform documentelor specifice elaborate prin:
  – stabilirea şi delimitarea responsabilităţilor individuale şi termenelor de execuţie
  executarea (aplicarea) corecte a planurilor, procedurilor şi măsurilor de către persoanele desemnate
  – efectuarea procedurilor de evaluare şi verificare
  – tratarea neconformităţilor identificate şi luarea măsurilor corective
 • Administrarea curentă a securităţii fizice:
  – managementul structurii de securitate
  – asigurarea necesităţilor prin servicii de securitate. Achiziţia, urmărirea şi verificarea prestaţiilor de securitate
  – utilizarea tehnologiilor de securitate. Soluţii independente şi/sau integrate.
  – procedurile interne de securitate.
  – acoperirea intervalelor de timp relevante din punct de vedere operativ: înainte, în timpul şi după producerea unui eveniment de securitate.
 • Documente de administrare a securităţii fizice
  – planul de pază
  – planul de pază al transporturilor bunurilor şi valorilor
  – scenariul la incendiu
  – proiecte tehnice de execuţie
  – graficele de realizare a mentenanţei
  – jurnalele de service
  – planuri de evacuare şi/sau distrugere pentru situaţii de urgenţă
  – planuri de contingenţă
  – proceduri de securitate
  – planul general de securitate
 • 6

  Securitatea personalului


  Vei învăța:·

detalii curs formator extreme training
 • Securitatea persoanelor importante din organizaţie împotriva riscurilor de securitate
 • Riscurile de securitate generate de personal. Metode de diminuare a riscurilor din interior. Verificarea de securitate a personalului. Procedurile legate de încetarea contractului de muncă.
 • Colectarea, evaluarea şi păstrarea elementelor cu caracter probatoriu
 • 7

  Securitatea documentelor


  Pe parcursul întregului curs vei afla multe despre

detalii curs formator extreme training
 • Identificarea necesităţilor de protecţie a informaţiilor în funcţie de specificul activităţii organizaţiei şi incidenţa cadrului legislativ.
 • – Protecţia documentelor clasificate. Programul de prevenire al scurgerii de informaţii clasificate. Normele de lucru cu documentele clasificate. Evaluarea şi verificarea securităţii documentelor.
 • Protecţia documentelor în uz şi a documentelor arhivate. Condiţii tehnice privind depozitele de arhivă
 • 8

  Securitatea industrială

   Vei afla:

detalii curs formator extreme training
 • Identificarea necesităţilor de securitate specifice activităţilor productive cu cerinţe provenite din surse externe (organizaţii militare, instituţii internaţionale, convenţii, agremente, angajamente etc.) sau interne (proprietate industrială, secret profesional) ale unei organizaţii.
 • Stabilirea modalităţilor de asigurare a securităţii industriale, a responsabilităţilor şi a filierelor specifice de tratare a problemelor referitoare la securitate industrială. Evaluarea securităţii industriale.
 • Corecţia neconformităţilor.
 • 9

  Organizarea securității sistemelor informatice și de comunicații


  Vei afla:

detalii curs formator extreme training
 • Ameninţări la adresa securităţii informaţiei în sisteme informatice şi de comunicaţii.
 • Analiza SIC (cartografiere / arhitectura / fluxuri) şi stabilirea direcţiilor de acţiune pentru menţinerea riscurilor de securitate IT în zona tolerabilă.
 • Sisteme de management al securităţii informaţiei. Auditarea internă, auditarea externă şi certificarea. Auditul tehnic de securitate.
 • Cerinţe legale privind securitatea sistemelor informatice şi de comunicaţii clasificate. Elemente specifice INFOSEC. Acreditarea SIC clasificate.
 • 10

  Abilități dobândite la finalul cursului

  Vei dobândi:

detalii curs formator extreme training
 • Înțelegerea conceptului de securitate;
 • Identifică, implementează și evaluează criteriile fundamentale ale managementului securității;
 • Importanța funcției de securitate în cadrul organizației;
 • Întelegerea conceptului de ‘’Protecție a Bunurilor’’;
 • Managementul Administrativ aplicabil în domeniul securității;
 • Managementul Financiar aplicabil în domeniul securității;
 • Standarde internaționale în securitate;
 • Managementul personalului (preangajarea, angajarea, pregătirea profesională și evaluarea);
 • Conștientizarea și educarea personalului în raport cu securitatea;
 • Abuzul de substanțe interzise la locul de muncă: prevenire și intervenție;
 • Abordarea violenței la locul de muncă prin evaluarea Riscurilor;
 • Determinarea obiectivelor SPF în corelare cu obiectivele organizației și politicile acesteia;
 • Realizarea sistemului de protecție fizică SPF;
 • Analiza și Evaluarea sistemului de protecție fizică SPF;
 • Clasificarea Riscurilor existente în organizație;
 • Măsurarea Riscului;
 • Evaluarea Generală a riscului în securitate;
 • Înțelegerea conceptului de securitate a informațiilor;
 • Tipologii de stocare a informațiilor (suport media, hârtie etc.);
 • Elementele componente ale unui sistem informațional;
 • Protecția datelor împotriva furtului;
 • Elementele componente ale unui sistem informațional;
 • Tipuri de rețele;
 • Riscurile sistemului informațional legate de utilizarea Internetului;
 • Pregătirea organizației în scopul de a diminua impactul creat de către un eveniment nedorit;
 • Reacția organizației în situație de criză;
 • Recuperarea proceselor critice ale organizației după un incident major;
 • Protecția și prevenirea la incendiu;
 • Securitatea și sănătatea în muncă.

Trainer Curs Manager Securitate - Mihail Izarian

mihail izarian - trainer extreme training

Mihai Izarian și-a început cariera în domeniul serviciilor de securitate privată în anul 2000. În scurt timp a realizat că serviciile de securitate se rezumă doar la inovație si adaptabilitate datorită complexității cerințelor.

Consideră că nu există cunoaștere fără studiu, motiv pentru care a urmat multiple cursuri de specializare obținând certificări în domeniile: manager de securitate, audit de securitate, managementul conflictelor, situații de urgenta, prim ajutor, tehnici de vânzare, tehnici de negociere în vânzări, competențe antreprenoriale, formare profesională, time management, inteligență emoțională.

Mihail Izarian – experiență profesională:

 • Director de Securitate la CIT ONE (Erste Group);
 • Pinkerton – auditor pentru țări din zona Europei;
 • Securitas – Area Manager – zona Moldovei, Olteniei și Dobrogei;
 • Security Manager la JW Marriott

Domenii de expertiză:

 • servicii de securitate privată;
 • audit operațional;
 • vânzări servicii;
 • training;
 • tactici de “interviu”;
 • negociere.

Ce include taxa de participare?

În taxa de participare sunt incluse toate materiale logistice necesare unei bune desfășurări a cursului de manager securitate după cum urmează:

 

activitatea de trainingactivitatea de training; fisele de lucrufişele de lucru; rechizite curs: mapă, pix, caiet suport de curs în format electronic
certificat nominal de participarecertificat nominal de participare; susținerea examenului final de certificare; curs autorizat extreme trainingdiploma acreditată ANC (fost CNFPA); cofee 2 coffee-breaks în fiecare zi de curs;
e-coachingconsultanță pe e-mail 60 de zile după finalizarea cursului o experiență plăcută și utilă networking

 

În taxa de participare nu este inclus transportul sau cazarea participanților. În cazul în care locuiți în altă localitate decât cea în care are loc cursul și aveți nevoie de ajutor în identificarea unui hotel, vă rugăm să ne contactați.

discounturi cursDISCOUNT-URI!

Atunci când vine vorba de educație și instruire, o putem încadra la costuri. Așa și este, este un cost în momentul plății. Un curs bun este acela care aduce beneficii pentru totdeauna. Practic, plătești o dată, fie că ești persoană fizică sau juridică, și vei beneficia pentru totdeauna de avantajele participării la cursul de manager securitate. Mai mult, cursurile nu sunt doar o modalitate generatoare de beneficii, ele pot reprezenta calea cea mai ușoară și cea mai scurtă prin care poți economisi bani, poți scăpa de o serie de probleme.

Pentru a face și mai accesibil cursul, vă stau la dispoziție și o serie de discount-uri

 1. Discount-ul legat de momentul înscrierii. Cu cât vă veți înscrie mai repede, cu atât veți avea o taxa mai accesibilă
 2. Discount-ul de volum: Pentru a doua persoană înscrisă, se economisesc 100 de lei pentru fiecare persoană înscrisă
 3. Discount-ul de fidelizare: Clienții Extreme Training beneficiază de un discount automat de 100 lei/persoană

Notă: Discounturile 2 și 3 nu sunt cumulative

Curs Manager Securitate - Triplă certificare 

Cu toate că miza acestui curs nu este certificarea, ci instruirea, luând în calcul și aspectele legale, participanții vor primi la sfârșitul cursului, urmare a unui examen următoarele diplome:

logo certificat curs formator logo certificat europass curs formator autorizat logo certificat participare extreme training
Participanții vor primi un certificat de absolvire pentru ocupația de Manager Securitate (cod COR 121306). Obținerea certificării le dă dreptul legal absolvenților de a practica meseria de Manager securitate. Certificatul este însoțit şi de suplimentul descriptiv, ambele eliberate sub egida Ministerului Educației Naționale și Ministerului Muncii, conform modelului. Pentru susţinerea examenului, participanţii trebuie să aibă studiile superioare finalizate.
Supliment Europass la Certificatul profesional, parte a Portofoliului Europass, este util pentru cei care doresc să urmeze cursuri (de specializare, calificare, recalificare) sau pentru angajare (mai ales când e vorba de o instituție de educație/ formare sau de un angajator dintr-o altă țară europeană) și trebuie să prezinte documente cu privire la educația/ formarea anterioară. Certificat de participare emis de Extreme Training conform modelului. Certificatul are valabilitate juridică în raport cu eventualii angajatori, terți, lucrul în proiecte cu finanţare europeană, acestea reprezentând în sine un punct în plus în CV-ul dumneavoastră. Totodată, acest certificat dovedeşte intenţia dumneavoastră de dezvoltare şi perfecţionare pe un anumit domeniu, cumulat cu faptul că este emis de un furnizor de formare cu prestigiu.
Autorizatie Curs FormatorExtreme Training este furnizor acreditat de ANC/ fost CNFPA să ofere sub egida MEN si MMFPSPV acest curs. Examenul de certificare constă într-o probă teoretică (teste grilă) și o probă practică (aleasă din tematica trainingului). Comisia va fi una mixtă formată din reprezentanți ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări) și Extreme Training. Datorită metodelor de lucru utilizate pe toată perioada de desfășurare a cursului, până acum rata de promovabilitate a participanților la cursurilor Extreme Training a fost de 100%.

Eliberarea diplomelor, în mod obișnuit, se face într-un termen de  de 30-60 de zile de la finalizarea cursului. Prin excepție, din motive independente de Extreme Training, emiterea diplomelor poate depăși termenul estimat din motive care sunt strict sub controlul ANC-ului (ANC nu eliberează tipizatele în termen util). Eventuala întârziere nu afectează participanții în niciun fel pentru că Extreme Training eliberează o adeverință cu valoare jurdică conformă diplomei acreditate și ține loc de diplomă până la emiterea acesteia. Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizaţi, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire.” (art. 23, alin. 1 din OG 129/2000)

 

Administrativ: Înscriere / Plăți / Facturare 

Mai jos găsiți toate detaliile administrative pentru înscriere și participarea curs manager securitate:

pasi inscriere cursuri extreme training

 

Pasul 1 - Rezervare locuri: online sau telefonic

Rezervarea de locuri la acest curs se poate face online sau telefonic.

Online durează mai puțin, iar în acest fel datele pe care le introduceți sunt 100% corecte. Trebuie doar să apăsați butonul “Înscrie-te acum” din această pagină și urmăriți instrucțiunile.

rezervare loc online- cursuri extreme training

În timp ce navigați pe site, cursurile la care doriți să vă înscrieți se memorează automat, urmând ca după ce v-ați definitivat opțiunile să apăsați butonul “Emite factura” și să înregistrați apoi numele și datele de contact ale participanților.

În cazul în care aveți nelămuriri pe parcursul rezervării online a locului sau doriți să efectuați o înscriere telefonic sunați la 0314 25 25 34 sau 0726 00 55 55 - Roxana Cozma

Pasul 2 - Achitarea facturii și modalități de plată

Această formulă online de înscriere are avantajul că vă transmite automat factura proformă pe e-mail. Întrucât factura este generată în mod automat, este posibil ca unele servere să considere e-mailul primit de la noi un SPAM. Așadar, vă rugăm să verificați și folderul numit Bulk sau Spam în cazul în care nu găsiți factura proformă în Inbox.

Printaţi apoi factura primită (fie folosind opțiunea print a browserului dumneavoastră, fie dați copy/paste într-un document Word).

Variantele de plată sunt următoarele:

modalitati de plataVarianta 1- Puteți achita la orice sucursală BCR din București sau din țară. (vă atenționăm că trebuie să aveți la dumneavoastră buletinul și o copie tipărită a facturii proforme)

modalitate de plata : numerar sau cu cardulVarianta 2 – Puteți achita cu cardul sau numerar la sediul Extreme Training (Str. Dr. Ernest Juvara nr. 18, et. 1, București sector 6).

modalitate de plataVarianta 3 – Taxa de participare se poate achita și prin ordin de plată sau internet banking fie că sunteți persoană fizică, fie că sunteți persoană juridică.

 

În factura proformă primită pe e-mail veți avea toate datele și instrucțiunile de plată, indiferent cum alegeți să faceți plata, fie că sunteți persoană fizică, fie că sunteți persoană juridică, inclusiv numele cursurilor alese și perioadele de desfășurare.

Factura se poate achita și în două rate (prima jumătate-în termen de 7 zile de la emiterea facturii proforme, iar cealaltă jumătate-cu cel târziu 7 zile înainte de începerea trainingului). Posesorii de Card AVANTAJ pot plăti cursul în 10 rate la Sediul Extreme Training, dobânda fiind 0%. Important: trebuie să vă încadrați în termenul de plată până la care este valabilă reducerea!

Factura fiscala extreme trainingDe regulă, factura fiscală o primiți pe e-mail după efectuarea plății și în original se înmânează în prima zi a cursului. Conform legii, și factura fiscală primită online are valoare legală. La cererea dumneavoastră, factura fiscală în original vă poate fi expediată prin poștă sau o puteți ridica de la sediul Extreme Training.

Pasul 3 - Participarea la curs - Loc, date și program orar

Trainingul va avea loc în Bucureşti. Pentru mai multe detalii privind localizarea sălii de curs şi a mijloacelor de transport, accesați secțiunea Contact.

Program desfășurare curs manager securitate
 • Luni, 5 septembrie: 17:30 – 20:30
 • Joi, 8 septembrie: 17:30 – 20:30
 • Vineri, 9 septembrie: 17:30 – 20:30
 • Sâmbătă, 10 septembrie: 09:00 – 17:00
 • Duminică, 11 septembrie: 09:00 – 17:00
 • Joi, 15 septembrie: 17:30 – 20:30
 • Vineri, 16 septembrie: 17:30 – 20:30
 • Sâmbătă, 17 septembrie: 09:00 – 17:00
 • Duminică, 18 septembrie: 09:00 – examen acreditat ANC
Acte necesare pe care participanții trebuie să le aducă în prima zi de curs
 • cartea de identitate (copie semnată de participant conform cu originalul)
 • certificat de naștere (copie semnată de participant conform cu originalul)
 • certificat de căsătorie/ în cazul schimbării numelui de familie (copie semnată de participant conform cu originalul)
 • diploma de licență (copie semnată de participant conform cu originalul)
 • certificat medical
 • cazier

Extreme Training nu va reține niciun act în original. După confruntare se returnează originalele.

Cerințe minime pentru a putea participa la cursul Manager de Securitate:

 • persoane cu cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene
 • persoane absolvente de studii superioare
 • persoană clinic sănătoasă şi aptă din punct de vedere psihic
 • persoane care nu au antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie
logo-extreme-checkedPentru Extreme Training sunt importante trei lucruri legate de participarea dumneavoastră la training-urile organizate de noi:
 1. Trainer-ul trebui să fie pregătit teoretic, cu experiență practică în domeniu predat și carismatic în același timp;
 2. Participanții să primească valoare (cunoștințe și abilități noi) pentru a genera rezultate remarcabile ulterior cursului;
 3. Cursul să fie un prilej pentru participanți să de dezvolte într-o atmosferă plăcută.

Depunem constant un efort susținut pentru ca cele trei deziderate să fie atinse la cel mai înalt nivel

Pasul 4 - Beneficii curs manager securitate

Într-un anumit fel am putea spune că taxele de participare reprezintă un echivalent al celor primite în cadrul cursului. Noi vedem ușor diferit acest aspect. Fiecare curs este gândit și focalizat pe rezultatele pe care le poate genera un curs. Cursul în sine devine util doar în momentul în care generează rezultate remarcabile. Evident, este nevoie și de noi, și de participanți care să integreze în viața lor cele învățate.beneficii curs Extreme Training

Plecând de la această filosofie, am eliminat munții de teorie, am adaptat la mediul din România și ne-am îndreptat formatul cursului către aplicații practice, exerciții, studii de caz, antrenarea abilităților, roll play și discuții specifice pe problemele legate de participanți.

Feedbackul participanților și al companiilor ne-au confirmat că suntem pe drumul cel bun, însă întreaga echipă Extreme Training lucrează continuu la partea de dezvoltare, adaptare și metode care să genereze rezultate.

Poți vizita secțiunea de întrebări frecvente (FAQ) (Secțiunea UTIL/ Întrebări Frecvente), ne poți suna (0314252534/0726005555 sau ne poți scrie un e-mail ([email protected]) dacă mai ai întrebări suplimentare cu privire la desfășurarea acestui training.
Rezervă-ți locul la cursul de manager securitate prin clic pe butonul de mai jos!

3.7/5 - (3 votes)
Te-ar putea interesa și:

15 răspunsuri

  1. Buna ziua,

   In primul rand va multumim pentru interesul acordat cursurilor organizate de catre compania noastra. In acest moment nu organizam cursul Manager de Securitate. In cazul in care vom lua o decizie in acest sens, vom actualiza pe site.

   O dupa amiaza frumoasa!

 1. Bună ziua!
  Când se v-a reorganiza acest curs? Puteți estima cam în ce perioadă de timp?
  Mulțumesc!

  1. Buna, Adrian,

   Este posibil ca trainingul Manager Securitate sa se organizeze in intervalul martie-aprilie 2017.

   In cazul in care vom fixa o sesiune, o vom afisa in Agenda cursuri Extreme Training, pe care o poti vizualiza accesand urmatorul link https://www.traininguri.ro/agenda-cursuri/.

   O zi excelenta !

 2. Finalizarea cursului dvs imi da dreptul de a face instructaje SSM si PSI unor angajati ai diferitelor firme?Deasemenea de a intocmi si supune aprobarii planului PSI(AAÎ) pentru o institutie? Va multumesc.

  1. Buna ziua, d-nul Vieriu,

   Cursul este pentru Manager de securitate. Managerul de securitate are ca atribuții si verificarea conformitatii pe SSM si PSI, insa nu este calificat sa facă instructie sau orice altceva pe aceste domenii. Pentru SSM trebuie facut alt curs si, de asemenea, alt curs pentru PSI.

   O zi excelenta !

 3. Buna ziua,
  As dori sa stiu cand veti organiza cursul de „MANAGER SECURITATE „in Municipiul Iasi.Sunt interesata de acest curs.
  Multumesc!

  1. Buna ziua, Liliana,

   In acest moment cursul Manager Securitate se organizeaza numai in Bucuresti. Luam in calcul organizarea acestui training in alte orase si in cazul in care vom fixa noi sesiuni , le vom afisa in Agenda Cursuri Extreme Training pe care o poti vizualiza accesand urmatorul link

  2. http://www.traininguri.ro/agenda-cursuri/
  3. .

   O zi excelenta !

 4. Buna Ziua!

  Va rog a ma atentiona de inceperea inscrierior fiind interesat pentru a participa la modul de curs Manager de securitate cand il veti organiza in localitatea Iasi din viitorul judet Nord Est a provinciei Romania din Marea Uniune Europeana, exclusiv a.c.

  MULTUMESC!!!

  1. Buna,
   Planul de paza poate fi realizat si depus fara a avea neaparat certificarea de Manager Securitate, cu mentiunea ca persoana care intocmeste acest plan sa fie desemnata de catre conducerea firmei in acest sens. Deci nu trebuie sa urmezi acest curs ca sa depui si sa intocmesti planul de paza.
   Cu toate acestea la curs vei invata cum se intocmeaste Planul de paza si tot ce tine de conducerea unei structuri de paza sau firme de paza.
   Sper sa te ajute aceste informatii.
   O zi buna!

 5. pentru clarificare – daca ma inscriu la cursul de manager de securitate, dar am mai facut cursuri la Extreme Training, platesc 745 ron sau 645 ron (scazindu-se 100 ron pentru cursuri anterioare)

  1. Buna ziua,

   In perioada 21 – 30 noiembrie 2014 preturile cursurilor sunt reduse cu 50 % pentru inscrierile efectuate si achitate pe durata promotiei. Reducerea nu se cumuleaza cu alte discount-uri. Veti avea de achitat pretul cursului redus, valabil pana la data de 30 nov. 2014, fara a se aplica discount-ul de client.

   Daca aveti nevoie de alte informatii, va stam cu placere la dispozitie si la nr. de tel. 0726 00 55 55.

   O zi excelenta !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cursuri București

Cursuri online

Cursuri Online/Live

Ultimele articole:
6 ebookuri extreme training

Descarcă gratuit 6 ebookuri in format PDF

Unde îți trimitem ebookurile?

Ce e-bookuri primesti?

Vezi informații confidentialitate prin click aici!

Vezi termeni și Condiții utilizare website Extreme Training prin click aici!